Med lokala avtal avses avtal som endast berör en viss arbetsplats och som har gjorts upp i samarbete med arbetstagarnas representanter. Kollektivavtal tillåter också att vissa frågor kan avtalas direkt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Ett lokalt avtal gagnar de anställda samtidigt som det tillgodoser arbetsgivarens behov. I ett lokalt avtal kan man exempelvis avtala om längre arbetspass eller högre utrycknings- och skiftesbytespenning än vad kollektivavtalet kräver.

Om det inte finns någon förtroendeman på arbetsplatsen är det ofta också möjligt att avtala gemensamt med alla arbetstagare. Lokala avtal ska vara skriftliga för att de ska vara giltiga.

Inom den privata sektorn

På arbetsplatser inom den privata sektorn fungerar förtroendemannen som arbetstagarnas representant. Förtroendemannen och arbetsgivaren gör upp lokala avtal.

Förtroendemannen diskuterar

  • det lokala avtalets innehåll och behovet av ett lokalt avtal med de arbetstagare som han eller hon representerar.
  • ställer upp gemensamma mål i samarbete med arbetstagarna.

Förtroendemannen skickar det lokala avtalet till sitt eget fackförbund för påseende innan avtalet undertecknas. Förhandlingsorganisationerna Tehy, ERTO och Super handleder förtroendemannen vid förhandlingarna och hjälper till att göra upp ett avtal som tillgodoser de anställdas intressen på bästa sätt.

Den privata socialservicebranschen använder en så kallad tvåstegsmodell. Först gör arbetsgivaren ett avtal med förtroendemannen, och sedan har varje arbetstagare fortfarande möjlighet att bestämma om hen är med i avtalet eller inte.

Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn

Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn ingår fackavdelningarna lokala avtal med sina arbetsgivare.

Arbetstagarna representeras av förhandlare som utsetts av fackavdelningen. När det gäller lokala avtal bestyrks förhandlingsresultatet av fackavdelningens styrelse och undertecknas av en officiell undertecknare, vanligen ordföranden.

Innan man ingår ett lokalt avtal kan fackavdelningen ordna exempelvis medlemskvällar där man diskuterar det lokala avtalet och medlemmarna får framföra sina åsikter. Fackavdelningens styrelse ställer upp mål och bekräftar förhandlingsresultatet.

Ett lokalt avtal kan gälla för en viss tid eller tills vidare. Båda parterna kan säga upp det inom ramen för uppsägningstiden. I samband med att man gör upp ett lokalt avtal avtalar man vanligen också om en tid under vilken en enskild arbetstagare har möjlighet att vägra gå med på exempelvis överlånga arbetspass.