En underordnad kommer berusad till arbetet. Hur ska förmannen agera?

Den förman som har arbetsledningsansvaret avvisar den berusade personen från arbetsplatsen och för en vårdhänvisningsdiskussion med honom eller henne inom en vecka efter det skedda.

Man bör ingripa i alkohol- eller droganvändning i ett tidigt skede. Arbetsplatsen ska ha ett drogprogram som man tillämpar i fall av problem med alkohol eller droger. Om man inte har något drogprogram, har Arbetshälsoinstitutet en manual för hur man gör upp en – Alkohol- och drogpolicymanual – modell för upprättande av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen

Förmannens uppgift är att

  • konfrontera arbetstagare som misstänks vara påverkade av droger eller rusmedel på arbetet
  • föra en målinriktad diskussion om saken med arbetstagaren
  • skriva en promemoria om diskussionen.

Kan en biträdande avdelningsskötare bli en klinisk expert?

Uppgifterna och utbildningskraven för en klinisk expert är helt annorlunda än den biträdande avdelningsskötarens uppgifter. De är därför svåra att jämföra. Både biträdande avdelningsskötare och kliniska experter behövs, och båda grupperna har sina egna uppgifter.

Yrkeshögskolorna erbjuder högre utbildningsprogram för kliniska experter. De ger förutsättningar för att arbeta självständigt med breda expertuppgifter som kräver klinisk specialistkunskap inom olika typer av vårdarbete. Sådana uppgifter finns exempelvis inom främjande och förebyggande verksamhet, inom primärhälsovården och inom specialistsjukvården.

På universitets- och centralsjukhusen arbetar kliniska specialistsjukskötare (CNS = clinical nurse specialist) som avlagt magisterexamen med krävande utvecklingsuppgifter över verksamhetsenhetsgränserna.

Kan en förman arbeta deltid?

Lagstiftningen och kollektiv- och tjänstekollektivavtalen utgör inga hinder för detta. Förmännen har rätt att arbeta deltid och kan exempelvis gå i deltidspension på samma sätt som andra.

Förmannens närvaro är ändå viktig för arbetsgemenskapen. När förmannen inte är på plats måste det finnas en person som har fått tillräckliga befogenheter för att utföra arbetet och fatta nödvändiga beslut.

Hur långt ska ett vikariat vara för att vikarien ska få samma lön som en avdelningsskötare?
Den uppgiftsspecifika lönen ses över när arbetsuppgifternas svårighetsgrad förändras väsentligt för en period på minst två veckor och lönen inte motsvarar den uppgift som arbetstagaren utför.

Lönen ska ses över samtidigt som man avtalar om att en person ska vikariera som avdelningsskötare.