I vissa fall har arbetsgivaren rätt att säga upp arbetsavtalet av skäl som har samband med arbetstagarens person. För detta krävs alltid sakliga och vägande skäl.

Det kan vara fråga om allvarliga brott mot eller försummelser av de förpliktelser som hör till anställningsförhållandet. Även situationer där arbetstagaren på grund av hälsoproblem inte längre klarar av sina arbetsuppgifter kan komma i fråga.

Orsaken till uppsägningen får inte vara att arbetstagaren

  • har drabbats av en sjukdom, skada eller olycka, om arbetsförmågan inte har minskat väsentligt och permanent
  • deltagit i en arbetskonflikt i enlighet med kollektivavtalslagen eller på initiativ av arbetstagarorganisationen
  • har vissa politiska, religiösa eller andra åsikter eller har deltagit i samhälls- eller föreningsverksamhet
  • har utnyttjat de rättsskyddsmedel han eller hon har tillgång till.

Förutom försummelse av arbetsuppgifterna kan uppsägningen exempelvis bero på att arbetstagaren inte har följt arbetstiderna, att han eller hon har varit oärlig eller uppfört sig olämpligt, förtroendebrist eller oförmåga att samarbeta. 

I vissa fall kan de anställdas aktiviteter på fritiden leda till uppsägning. Exempelvis kriminella aktiviteter och brott mot tystnadsplikten i sociala medier kan leda till uppsägning.

Innan arbetstagaren sägs upp måste arbetsgivaren utreda om det är möjligt att undvika uppsägning genom att omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter. Om skälet är mycket allvarligt är arbetsgivaren inte skyldig att utreda om arbetstagaren kan omplaceras.