Vid studieledighet är arbetstagaren ledig från arbetet för utbildning eller studier. Arbetstagaren har rätt till studieledighet om hen har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt minst ett år, i en eller flera etapper. Studieledigheten kan vara i högst två år under en anställning på fem år.

Studieledigheten kan vara i högst två år under en anställning på fem år. Dessutom har arbetstagaren rätt till högst fem dagars studieledighet om han eller hon har varit anställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt minst tre månader, i en eller flera etapper.

Om arbetstagaren vill vara studieledig i mer än fem arbetsdagar måste han eller hon lämna in en skriftlig anhållan till arbetsgivaren senast 45 dagar innan utbildningen börjar.

Om arbetstagaren vill var studieledig i högst fem arbetsdagar ska han eller hon framföra en muntlig eller skriftlig anhållan senast 15 dagar innan utbildningen planeras börja. Man kan även komma överens om en annan tidpunkt för anhållan.

Lön och intjänande av semester under studieledighet

Arbetsgivaren behöver inte betala ut lön för den tid den anställda är studieledig. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan separat avtala om detta. Om studieledigheten är obetald kan du få vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden. Dessutom kan FPA bevilja statsgaranti för studielån.

Under studieledigheten kan arbetstagaren under semesterkvalifikationsåret tjäna in semester för högst 30 arbetsdagar, förutsatt att han eller hon återvänder till arbetet direkt efter studieledigheten.

Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn finns inte detta krav, vilket innebär att arbetstagaren kan tjäna in semester för högst 30 kalenderdagar under studieledigheten även om han eller hon inte återvänder till arbetet.

Att flytta studieledigheten

Utgångspunkten är att arbetstagaren har rätt till studieledighet. Om beviljande av studieledighet skulle medföra betydande olägenheter för arbetsgivaren, har arbetsgivaren rätt att flytta det datum då studieledigheten börjar med högst sex månader.

Om det är fråga om en utbildning som ordnas mera sällan än var sjätte månad, får arbetsgivaren flytta fram studieledigheten till den tidpunkt då nästa motsvarande utbildning ordnas. Arbetsgivaren har också rätt att flytta ledigheten om det har gått kortare tid än sex månader sedan arbetstagaren senast var studieledig och avsikten med studieledigheten inte är att avsluta en påbörjad utbildning.

Arbetstagaren kan flytta en beviljad studieledighet på mer än fem dagar, om detta inte förorsakar betydande olägenheter för arbetsgivaren. Om arbetstagaren bestämmer sig för att inte använda sin studieledighet måste han eller hon meddela arbetsgivaren om detta senast två veckor innan studieledigheten börjar.

Arbetstagaren kan anhålla om att flytta fram studieledigheten högst ett år i taget. Om arbetstagaren vill meddela att han eller hon inte tänker använda en beviljad studieledighet eller anhålla om att få den flyttad ska detta alltid göras skriftligt.

Sättet för beviljande av studieledighet

Studieledighet beviljas genom att arbetstagaren vid en på förhand bestämd tidpunkt ges en hel ledig dag eller flera lediga dagar under en sammanhängande period.

Arbetsgivaren kan också bevilja studieledighet genom att ge arbetstagaren ledigt under en del av arbetsdagen eller under flera olika perioder, mellan vilka arbetstagaren arbetar.

Att avbryta en studieledighet

Om en arbetstagare har beviljats mer än 50 dagars studieledighet, har han eller hon rätt att avbryta studieledigheten och återgå till arbetet. Om arbetstagaren vill avbryta studieledigheten ska han eller hon informera arbetsgivaren om detta fyra veckor innan han eller hon återvänder till arbetet. Anmälan eller begäran om avbruten studieledighet ska göras skriftligt.

Om arbetsgivaren har anställt en vikarie för studieledigheten, är arbetsgivaren inte skyldig att låta arbetstagaren återvända till arbetet innan studieledigheten tar slut.

Om arbetstagaren under studieledigheten är arbetsoförmögen i över sju dagar på grund av en sjukdom, förlossning eller olycka, räknas de dagar som överskrider detta antal inte till studieledigheten. Begäran ska framföras till arbetsgivaren utan dröjsmål. Arbetstagaren kan anhålla om att få använda den avbrutna studieledigheten senare, så länge den används inom ett år efter studieledighetens första dag. Arbetstagaren ska på arbetsgivarens begäran lämna in en utredning över arbetsoförmågan.