Med övertidsarbete avses arbete som överskrider den regelbundna dygns-, vecko- eller periodarbetstiden. Gränserna för övertid är desamma för heltids- och deltidsanställda och anges i kollektivavtalet eller arbetstidslagen.

Vid allmän arbetstid

  • uppstår dygnsövertid när arbetstiden överskrider åtta timmar per dygn eller ett längre arbetsskift som planerats in i förteckningen över arbetsskift. Den maximala längden på arbetsskiftet varier beroende på kollektivavtal.
  • uppstår övertid per vecka när arbetstiden överskrider den regelbundna arbetstiden per vecka. Den regelbunda arbetstiden per vecka är i de flesta kollektivavtal 38 timmar 15 minuter. Om man använder en längre utjämningsperiod än en vecka kan den regelbunda veckoarbetstiden också vara längre eller kortare. 

Kollektivavtalen innehåller mera detaljerade bestämmelser.

Vid periodarbetstid

  • uppstår ingen dygns- eller veckoövertid, endast periodövertid.
  • övertid uppstår när periodens regelbunda arbetstid överskrids. Till exempel är arbetstiden under en tre veckors period enligt de flesta kollektivavt 114 timmar 45 min.
  • om perioden innehåller avbrott eller söckenhelger sänks gränsen för övertid på samma sätt som den regelbundna arbetstiden. Läs mer i ditt kollektivavtal!

Arbetsgivarens order och arbetstagarens samtycke

Övertidsarbete utförs endast på order av arbetsgivaren. I vissa fall kan övertid även uppstå på basis av ett outtalat samtycke från arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan exempelvis ålägga arbetstagaren att utföra vissa arbetsuppgifter inom en viss tid, även om detta inte är möjligt inom den regelbundna arbetstiden.

Övertid kräver alltid arbetstagarens samtycke. Samtycke ges vanligen separat för varje enskilt tillfälle. Arbetstagaren kan även ge ett samtycke som gäller för en kortare period, om detta är nödvändigt med tanke på organiseringen av arbetet. Bindande samtycke kan inte ges i arbetsavtalet.

Uppdaterat 25.2.2021