Löneutbetalningsdagen anges i allmänhet i arbetsavtalet, och lönen betalas ut enligt detta.

Enligt lag utbetalas lönen åt anställda med månadslön under arbetsmånaden. Lönen för mars utbetalas alltså i mars. Timavlönades lön ska utbetalas två gånger i månaden.

Exakta löneutbetalningsdagar kan avtalas i arbetsavtalet. Om den avtalade löneutbetalningsdagen inte är en bankdag ska lönen utbetalas föregående bankdag Lönen ska finnas på den anställdes konto på det avtalade datumet.

Vissa kollektivavtal innehåller bestämmelser om löneutbetalningsdagar. Inom kommunen och välfärdsområdena utbetalas lönen den 16:e varje månad, om inte annat avtalats.

I samband med löneutbetalningen måste den anställda förses med ett löneutdrag där den anställda kan kontrollera lönens riktighet. Dessutom visar lönespecifikationen bland annat storleken på skatteavdragen och pensionsavgifterna.

Utbetalning av arbetstidsersättningar

Det finns bestämmelser i kollektivavtalet om utbetalning av arbetstidersättningar. Enligt AKTA, VÄLKA och SH-avtalet måste till exempel arbetstidsersättningar betalas före utgången av kalendermånaden efter det utförda arbetet som berättigar till ersättningar.

Arbetstimmar utförda i januari som berättigar till arbetstidsersättning ska alltså utbetalas före utgången av februari. I händelse av en längre utjämningsperiod kan emellertid ersättningarna utbetalas inom utgången av följande kalendermånad efter listans slut.

Utbetalning av slutlön

Enligt lag utbetalas slutlönen den sista dagen i anställningsförhållandet, om inte annat överenskommits. I arbetsavtalen är nästan alltid något bestämt om löneutbetalningen vid slutet av anställningsförhållandet. Det allmänna villkoret är att lönen utbetalas på företagets normala löneutbetalningsdag efter anställningsförhållandets upphörande.

Om utbetalningen av slutlönen försenas från det avtalade datumet har den anställda rätt till en väntelön utöver dröjsmålsräntan. Lönen för väntetiden är full lön för varje förseningsdag, dock högst sex dagar. Vid en fortsatt anställning finns det aldrig rätt till lön för väntetid.