Omfattningen av arbetstagarens rätt till föräldraledighet beror på huruvida familjeledigheten omfattas av den nya familjeledighetslagstiftningen, som träder i kraft 1.8.2022, eller den gamla familjeledighetslagstiftningen.

Den nya familjeledighetslagstiftningen tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om adoptivbarnet tas i vård 31.7.2022 eller senare.

Den gamla familjeledighetslagstiftningen tillämpas om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022 eller adoptivbarnet tas i vård före 31.7.2022. Oberoende av den beräknade tidpunkten för barnets födelse tillämpas den gamla familjeledighetslagstiftningen om barnet föds och rätten till föräldradagpenning börjar före 1.8.2022.

Föräldraledighet enligt den nya familjeledighetslagstiftningen

En förälder som vårdar barnet och är barnets vårdnadshavare har rätt till föräldraledighet och föräldrapenning. Med förälder avses både biologiska föräldrar och adoptivföräldrar. Även den som erkänt föräldraskap och den som ansöker om adoption har rätt till föräldraledighet.

Det kan finnas en eller två föräldrar som har rätt till föräldraledighet. Om det finns två föräldrar har båda rätt till en föräldraledighet och föräldrapenningsperiod på högst 160 vardagar. Om det endast finns en förälder har hen rätt till en föräldraledighet och föräldrapenningsperiod på högst 320 vardagar. En förälder kan överlåta 63 vardagar ur sin egen föräldraledighets- och föräldrapenningskvot till barnets andra förälder eller vårdnadshavare eller till någondera förälderns make, maka eller sambo. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Om man får eller adopterar fler än ett barn på en gång, förlängs föräldraledighets- och föräldrapenningsperioden med 84 vardagar för varje barn.

Arbetstagaren kan ta ut föräldraledighet från och med barnets födelse. En arbetstagare som är graviditetsledig kan ta ut föräldraledighet genast efter att graviditetsledigheten upphört. Föräldraledighet kan tas ut tills barnet fyller två år. En adoptivförälder kan ta ut föräldraledighet tills det har gått två år sedan barnet togs i vård.

Endast en förälder kan vara föräldraledig åt gången. Föräldrarna kan dock ta ut 18 vardagar föräldraledighet eller graviditets- och föräldraledighet samtidigt.

Arbetstagaren har rätt att ta ut sin föräldraledighet i högst fyra perioder på minst 12 vardagar.

Arbetstagaren har rätt att få lön under föräldraledigheten om avlöningen har avtalats i kollektivavtalet eller på något annat sätt.

I allmänhet innehåller kollektivavtal bestämmelser om rätten till lön under föräldraledighet hos en arbetstagare som omfattas av den nya familjeledighetslagstiftningen. I flera kollektivavtal har det avtalats att föräldraledighet är avlönad under en period på 32 vardagar under vissa förutsättningar.

En förutsättning för en avlönad föräldraledighet är vanligen att anställningsförhållandet har varat i minst två eller tre månader innan föräldraledigheten inleds. Dessutom kan det förutsättas att ett intyg över barnets födelse eller adoptionens behörighet lämnas in.  En förutsättning för en avlönad föräldraledighet är ofta också att arbetstagaren har rätt till föräldrapenning som betalas till arbetsgivaren under den avlönade perioden.

Om arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenningen till arbetsgivaren. Om anställningsförhållandet upphör, upphör även arbetstagarens rätt till löneförmåner under föräldraledigheten.

Semester intjänas under föräldraledigheten. Inom den kommunala sektorn intjänas semester under hela föräldraledigheten. Inom den privata sektorn varierar längden på perioden under vilken semester intjänas beroende på kollektivavtalet.

Föräldraledighet enligt den gamla familjeledighetslagstiftningen

Om arbetstagaren omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen börjar föräldraledigheten omedelbart efter att moderskapsledigheten tagit slut. Föräldraledighetens och föräldrapenningsperiodens längd är högst 158 vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Barnets föräldrar har rätt att ta ut föräldraledigheten i en eller två perioder på minst 12 vardagar. Båda föräldrarna kan inte vara föräldralediga samtidigt, så de måste komma överens om vem som ska vara föräldraledig.

Om föräldrarna får fler än ett barn på en gång förlängs föräldraledigheten med 60 vardagar för varje barn utöver det första.

En arbetstagare som omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen har enligt kollektivavtal i allmänhet inte rätt till avlönad föräldraledighet. Däremot kan hen ha rätt till avlönad moderskaps- eller faderskapsledighet.

Partiell föräldraledighet

En arbetstagare som omfattas av den nya familjeledighetslagstiftningen kan med arbetsgivaren komma överens om föräldraledighet på deltid samt om villkoren för deltidsarbete på ett flexiblare sätt än tidigare.

För att kunna få partiell föräldrapenning krävs att föräldern vårdar barnet på deltid och har kommit överens om deltidsarbete med arbetsgivaren samt att den dagliga arbetstiden är högst fem timmar. En dag för vilken partiell föräldrapenning betalas ut förbrukar en halv föräldrapenningsdag.

Man ska också komma överens med arbetsgivaren om att avbryta deltidsarbetet samt om att ändra villkoren. Om inget samförstånd uppnås har arbetstagaren rätt att av grundat skäl avbryta deltidsarbetet samt att återgå antingen till föräldraledigheten på heltid eller till sin tidigare arbetstid.

Om arbetsgivaren vägrar att avtala om partiell föräldraledighet och deltidsarbete, ska detta motiveras skriftligen.

Föräldrarna kan ta ut partiell föräldraledighet och få partiell föräldrapenning för samma period.

Om arbetstagaren omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen är villkoren för utbetalning av partiell föräldrapenning strängare. För att partiell föräldrapenning ska betalas ut krävs i detta fall att båda föräldrarna tar hand om barnet själva. Dessutom förutsätts att både modern och fadern har avtalat med sina respektive arbetsgivare om partiell föräldraledighet för minst två månader åt gången. Arbetstiden och lönen ska vara minst 40–60 procent av en heltidsanställd arbetstagares arbetstid och lön.