Image text
Foto: iStock

Med personlig skyddsutrustning avses den utrustning som arbetstagaren använder för att skydda sig mot sjukdomar och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för att anskaffa den skyddsutrustning som behövs för att förhindra att arbetstagarna skadas eller blir sjuka.

Personlig skyddsutrustning hör bland annat andnings-, hörsel-, huvud-, ögon-, hand- och benskydd. 

Behovet av skyddsutrustning grundar sig på en bedömning som görs på arbetsplatsen. I bedömningen tar man hänsyn till

  • förhållandena på arbetsplatsen
  • faror och riskfaktorer som äventyrar arbetstagarnas hälsa och säkerhet
  • ergonomin
  • arbetstagarens hälsotillstånd.

Även arbetskläderna (skyddskläderna) är personlig skyddsutrustning som skyddar mot mekaniska eller kemiska riskfaktorer såsom stänk, blod och andra sekret. Skyddskläderna kan också förhindra smittspridning mellan arbetstagaren och patienten.

Branschspecifika kollektivavtal kan innehålla särskilda bestämmelser om anskaffning, finansiering och underhåll av exempelvis skyddskläder och skyddsglasögon.

Arbetsskor för ambulanssjukvårdare

På grund av arbetets natur hör säkerhetsskor till den skyddsutrustning som arbetsgivaren ska tillhandahålla för ambulanspersonal.

Arbetstagaren är skyldig att använda de skor som arbetsgivaren tillhandahåller.