Image text
Foto: iStock

En arbetsolycka är en plötslig, oförutsägbar händelse som orsakas av yttre faktorer och som leder till en skada eller sjukdom.

Om du råkar ut för en olycka på arbetet eller på vägen till eller från arbetet, ska du

  • snabbt uppsöka läkare
  • göra en skadeanmälan
  • kontakta arbetarskyddsfullmäktige.

Arbetsgivaren bör utan dröjsmål anmäla olyckan till försäkringsbolaget. Om arbetsgivaren inte gör det, kan arbetstagaren göra det själv. Försäkra dig om att arbetsgivares beskrivning av den inträffade olyckan motsvarar din egen uppfattning om vad som hände. Denna anmälan och läkarutlåtandet är de viktigaste dokumenten, och försäkringsbolaget fattar ersättningsbeslutet på basis av dem.

Att händelsen sker plötsligt innebär att den sker oväntat och snabbt. Att händelsen är oförutsägbar innebär att arbetstagaren inte medvetet orsakar den och att den är oväntad och överraskande. En yttre faktor är en omständighet som orsakar skadan och som inte beror på den person som skadas.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren är enligt lagen skyldig att ta en arbetsolycksfallsförsäkring.  Det är möjligt att få ersättning från olycksfallsförsäkringen för de ekonomiska förluster som olyckan förorsakar.

Om försäkringsbolaget fattar ett negativt beslut om arbetsolycka, har du 30 dagar på dig att överklaga beslutet till besvärsnämnden. Dina lokala arbetarskyddsfullmäktige och Tehys experter kan vid behov hjälpa dig att överklaga genom att kommentera ditt utkast till överklagande.

Det vanligaste skälet till att försäkringsbolaget fattar ett negativt beslut är att personen inte uppsökt läkare omedelbart efter olyckan. Läkaren kan förutom att behandla skadan även konstatera orsakssambandet och att olyckan skett oväntat.