En arbetstagare som anställts kan vid behov genomgå en hälsogranskning. Arbetsgivaren måste ha tillstånd från arbetstagaren för att få samla in uppgifter om dennes hälsotillstånd.

På basis av hälsogranskningen gör man en utredning av arbetsförmågan. Denna utredning får inte hålla medicinska uppgifter. I denna utredning framgår endast

  • arbetstagarens lämplighet för den planerade arbetsuppgiften
  • eventuella arbetsuppgifter och -förhållanden för vilka det föreligger ett tillfälligt eller permanent medicinskt hinder.

Den person som valts till tjänsten ska på arbetsgivarens begäran lämna in läkarintyg samt vid behov delta i hälsogranskningar och -undersökningar.

En person som valts till en tjänst kan också åläggas att genomgå drogtester. De begärda uppgifterna och utredningarna kan lämnas in till arbetsgivaren först efter att valet av tjänsteinnehavare har gjorts, och valet är då villkorligt. Om uppgifterna och utredningarna inte lämnas in, förfaller valet.

Kollektivavtalen kan innehålla bestämmelser gällande krav på att uppvisa läkarintyg.