Enligt de flesta kollektivavtal har nya arbetstagare rätt till högst två veckors betald sjukledighet. När anställningsförhållandet har varat längre ökar maximitiden för betald sjukledighet märkbart.

Om arbetstagaren fortfarande är arbetsoförmögen efter att den betalda sjukledigheten tagit slut har han eller hon rätt till sjukdagpenning från FPA.

Den kommunala sektorn och välfärdsområdena

Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena anges det maximala antalet betalda sjukdagar per kalenderår, alltså januari till december. Alla kalenderdagar, alltså sjukdagar från måndag till söndag, räknas samman.

Arbetstagaren har rätt till full lön under högst 60 sjukdagar per år. När kvoten på 60 dagar har fyllts har den anställda ännu rätt till 2/3 av lönen i 120 dagar. Eftersom antalet betalda sjukdagar räknas per kalenderår, har arbetstagaren som regel rätt till full lön från och med årsskiftet.

Anställningsförhållanden där man tillämpar AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal, kollektivavtalet för akutsjukvård eller kollektivavtalet för SHVS

Maximitiden för betald sjukledighet räknas på samma sätt som inom den kommunala sektorn. Inom akutsjukvården upphör dock rätten till betald sjukledighet när 60 kalenderdagar har utnyttjats.

Övriga kollektivavtal inom den privata sektorn

I de flesta kollektivavtal har det maximala antalet sjukdagar fastställts per sjukdomsfall och inte per år. Dessutom ökar rätten till betald sjukledighet stegvis så att arbetstagaren har rätt till längre betald sjukledighet ju längre anställningsförhållandet har varat.

Inom hälsoservicebranschen har exempelvis en arbetstagare som varit anställd i över 10 år rätt till sjukledighet i högst 56 kalenderdagar, alltså åtta veckor, per sjukdomsfall. Om arbetstagaren återvänder till arbetet, arbetar i minst en vecka och sedan blir sjuk på nytt, börjar man räkna de betalda sjukdagarna från början.

Enligt vissa kollektivavtal beror lönen för sjukledighet vid återinsjuknande på om arbetsoförmågan beror på samma eller en annan sjukdom.

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet

Det betalda sjukledigheten kan vara i högst tio vardagar per gång. I detta sammanhang räknar man normalt även lördagar som vardagar.

Hoitaja tauolla

Anställningsrådgivning för våra medlemmar

Vi känner till kollektivavtalens innehåll och vet hur de ska tolkas och tillämpas i anställningsförhållanden. En sådan här expertis finns ingen annanstans! Som tehyit kan du kontakta förtroendemannen eller Tehys experter.