Arbetsgivaren kan permittera arbetstagaren när mängden arbete har minskat. Om mängden arbete har minskat väsentligt och permanent kan arbetsgivaren permittera arbetstagaren tills vidare i stället för att säga upp honom eller henne. Om mängden arbete har minskat endast tillfälligt kan arbetstagaren permitteras för en viss tid.

Att inleda en permittering

Om arbetsgivaren besluter att permittera en arbetstagare ska han eller hon ge arbetstagaren ett skriftligt meddelande om detta.

Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena ska arbetstagaren få meddelandet om permittering senast en månad innan den börjar. Permitteringen börjar på det datum som anges i meddelandet. Arbetsgivaren kan skjuta upp permitteringen om tillfälligt arbete uppstår under varselperioden.

Inom den privata sektorn ska arbetstagaren få meddelandet om permittering senast 14 dygn innan den börjar. Den starttid som anges i meddelandet om permittering är bindande. Arbetsgivaren kan alltså inte ensidigt flytta permitteringen efter att den tillkännagivits.

Permittering under sjukledighet

En anställd som är sjukledig kan inte permitteras så att permitteringen börjar under sjukledigheten. Det är möjligt att ge arbetstagaren ett meddelande om permittering under hans eller hennes sjukledighet, så att permitteringen börjar när sjukledigheten upphör.

Om en arbetstagare blir sjuk efter att ha fått ett meddelande om permittering, börjar permitteringen vid den tidpunkt som anges i meddelandet, oavsett sjukledigheten.

Att genomföra en permittering

En permittering genomförs normalt som hela dagar. Permitteringen behöver inte nödvändigtvis vara sammanhängande, utan det är möjligt att permittera en arbetstagare exempelvis en dag per vecka under flera veckor.

Det är också möjligt att genomföra permitteringen genom att förkorta arbetstiden, exempelvis genom att låta arbetstagaren arbeta halva dagar. Lönen minskas då i samma utsträckning som arbetstiden.

Permitteringen kan vara tidsbestämd, och då ska meddelandet om permittering innehålla uppgifter om när permitteringen börjar och slutar. Permitteringen kan även gälla tills vidare. I sådana fall anger meddelandet om permittering endast när permitteringen börjar.

Om arbetstagaren är permitterad tills vidare, avslutas permitteringen först då arbetsgivaren meddelar att den ska avslutas.

Att avsluta en permittering

En tidsbestämd permittering upphör vid den tidpunkt som anges i meddelandet om permittering, såvida inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om att arbetet ska återupptas tidigare.

Om arbetstagaren är permitterad tills vidare upphör permitteringen sju dagar efter att arbetsgivare har meddelat arbetstagaren om att permitteringen upphör. Om arbetstagaren permitteras tills vidare ska meddelandet om permittering innehålla en uppskattning av hur länge permitteringen kommer att vara.