Denna webbtjänst handhas av Tehy rf Vi vill att så många som möjligt kan använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklande av den.

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs för hur vi följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i webbtjänsterna tehy.fi och tehylehti.fi, vilka brister som finns i tillgängligheten på webbplatserna och hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem. Uppgifterna i utlåtandet grundar sig på en bedömning gjord av tredje part.

Hur tillgängliga är webbsidorna?

Denna webbtjänst uppfyller till största delen de tillgänglighetskriterier (kriterierna WCAG 2.1) på nivå AA som lagen kräver. I webbtjänsten finns några tillgänglighetsbrister som beskrivs noggrannare nedan. Arbetet för att utveckla webbplatsen fortsätter.

Hantering av tillgängligheten

Tehys mål är en tekniskt tillgänglig, innehållsligt begriplig och ett tydligt användargränssnitt och en lättanvänd webbtjänst för alla slags användare.

Vi säkerställer tillgängligheten med följande åtgärder:

 • Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé.
 • Tillgängligheten beaktas i vår kommunikationspraxis.
 • Ett team har utsetts för att utveckla webbtjänstens tillgänglighet.

Observerade du brister i tillgängligheten?

Vi försöker hela tiden förbättra tillgängligheten för vår webbtjänst. Ifall du upptäcker problem som inte finns beskrivna på denna sida kan du skicka respons per e-post till [email protected]. Det kan ta upp till 14 dagar innan vi svarar.

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har på sin webbplats noggrant redogjort för hur du kan lämna ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Icke-tillgängligt innehåll

Tehy.fi och tehylehti.fi svarar i stort sett för tillgänglighetskraven. Förbättringar som bör göras på webbplatsen:

 • textmotsvarigheter i popup-fönster i tjänst av tredje part (Hotjar)
 • aria-labels för sociala mediers puffar och ikoner
 • alternativa texter för bilder (alt-texter)
 • textningar i videor
 • automatisk inmatning av personuppgifter i formulär
 • hur texten och menyn urskiljs i bakgrundsbilden
 • innehållen för svenskspråkiga eller vissa bildelements värden för tillgängliga teknologier
 • knappar i huvudmenyn hamnar utanför skärmen i de minsta skärmstorlekarna
 • texten skalas i element och cookie-menyn
 • id-värden upprepas
 • användning av filter på söksidan med assisterande teknologier

Vi försöker åtgärda bristerna på denna lista under 2022.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Observationerna i tillgänglighetsutlåtandet grundar sig på bedömning av tredje part om webbtjänsten uppfyller de i lagstiftningen bestämda kraven.

Webbtjänsten har publicerats i december 2021. Utlåtandet har utarbetats 2.12.2021.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Webbplatsen tillganglighetskrav