Merarbete ersätts med timlön eller betald ledighet enligt timme för timme -principen. Mertidsarbete kan vanligen endast förekomma vid deltidsarbete.

Kollektivavtalsenlig övertid kan aldrig ersättas enligt timme för timme -principen.

Övertidsarbete ska alltid ersättas med förhöjd timlön. Ersättningen kan också ha formen av motsvarande förlängd ledig tid, om kollektivavtalet tillåter detta.

Övertidsersättning vid allmän arbetstid

Vid allmän arbetstid ersätts både dygns- och veckoövertid. Vid dygnsövertid ersätts de två första timmarna med ett tillägg på 50 procent, alltså 1,5 gånger timlönen. Därpå följande timmar ersätts med ett tillägg på hundra procent, alltså dubbel timlön.

Vid veckoövertid ersätts de fem första timmarna normalt med ett tillägg på 50 procent av timlönen och därpå följande timmar med ett tillägg på hundra procent. De timmar som ersätts som dygnsövertid dras först av från veckoarbetstiden.

Övertidsersättning vid periodarbete

Vid periodarbete betalas ingen ersättning för dygnsövertid, utan endast de timmar som överskrider det maximala antalet arbetstimmar under arbetsperioden räknas som övertid.

I normala fall ersätts de 18 första övertidstimmarna under en arbetsperiod på tre veckor med ett tillägg på 50 procent och därpå följande timmar med ett tillägg på hundra procent av timlönen.