Den internationella verksamheten i Tehy är en del av förbundets omfattande intressebevakningsarbete. Syftet med den internationella verksamheten är att kontrollera hur i synnerhet EU-lagstiftningen påverkar Finland och oss Tehyiter.

Genom den internationella intressebevakningen påverkar vi 

  • arbetslivs-, löne- och jämställdhetsfrågor
  • frågor kring rörlighet, såsom erkännande av examina, språkkunskapskrav och mångkulturella arbetsgemenskaper
  • internationell och etisk rekrytering
  • frågor som gäller klimatförändringen
  • arbetarskyddet och arbetshälsan.

EU-intressebevakning och social dialog

Allt fler beslut har internationella rötter. Det finländska arbetslivet och arbetstagarnas ställning regleras till exempel av Europeiska unionens lagstiftning och Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner. Tehys mål är att följa denna internationella lagstiftning och påverka de frågor som inverkar på vardagen och arbetslivet för Tehyiterna.

Utvecklingssamarbetsprojekt

Tehy stöder social- och hälsovårdsförbunden i utvecklingsländer för att de ska kunna förbättra sina medlemmars ställning på arbetsplatserna och i samhället. Syftet med projekten är att stärka fackförbunden i utvecklingsländerna, så att de bättre kan försvara arbetstagarnas rättigheter och förbättra arbetsförhållandena. Starka fackförbund ute i världen ligger i allas intresse, även Tehyiternas.