Förmannen ska ingripa i arbetsplatsmobbning eller annat störande beteende som riktar sig mot en arbetstagare och äventyrar hans eller hennes hälsa.

Om en anställd försummar sina uppgifter, ofta kommer för sent eller på annat sätt underlåter att följa arbetsavtalet, ska förmannen ingripa i ett så tidigt skede som möjligt. Om man inte ingriper kan detta börja ses som normalt beteende som accepteras av förmannen.

Den första åtgärden är att ingripa i och diskutera missförhållandena. Om samtal inte räcker kan man behöva ge en varning.

Förmannen bör ta reda på vilka rutiner man har inom den egna organisationen när det gäller varningar. Hur agerar man innan man ger en varning, och i vilket skede och hur ger man varningen?

Uppdaterat 5.2.2021