Arbetstagaren har rätt att vara ledig i högst fyra arbetsdagar för att vårda eller ordna vården av ett sjukt barn. Detta kallas för tillfällig vårdledighet. Förutsättningarna är att barnet har insjuknat plötsligt och att barnet är under 10 år. En förälder som arbetar inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn kan ta ledighet för att sköta om ett barn under 12 år.

Dessutom har man i vissa kollektivavtal avtalat om att föräldern har rätt att vara ledig för att vårda ett handikappat barn över 10 år.

Rätten till tillfällig vårdledighet gäller både föräldrar som bor tillsammans med barnen och föräldrar som inte bor i samma hushåll som sina barn (s.k. distansföräldrar).

Föräldrar som har rätt till tillfällig vårdledighet får inte samtidigt stanna hemma för att vårda sitt sjuka barn. Detta gäller även situationer där en av föräldrarna har arbetat nattskift medan den andra har morgonskift.

Tillfällig vårdledighet är vanligen möjlig endast när båda barnets föräldrar arbetar utanför hemmet. Om en av föräldrarna exempelvis är studieledig har den arbetande föräldern vanligen inte rätt till tillfällig vårdledighet. Endast en förälder i taget kan alltså vara tillfälligt vårdledig, men föräldrarna kan turas om.

Rätten till tillfällig vårdledighet gäller normalt endast situationer där barnet har insjuknat plötsligt. En planerad operation eller undersökning berättigar normalt inte till tillfällig vårdledighet. I sådana fall måste man göra en separat överenskommelse med arbetsgivaren.

Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om den tillfälliga vårdledigheten och hur lång tid den beräknas vara så snart som möjligt. Arbetstagaren ska på begäran påvisa orsaken till frånvaron, normalt med ett intyg från läkare eller hälsovårdare.

Arbetsgivaren kan även kräva bevis på att den andra föräldern inte kunnat stanna hemma för att vårda barnet.

Beräkning av dagar

Arbetstagaren får vara ledig fyra arbetsdagar för varje gång barnet blir plötsligt sjukt. Om barnet insjuknar på en fredag, får föräldern vara tillfälligt vårdledig fram till onsdagen.

Om arbetstagaren borde ha arbetat under helgen måste han eller hon dock återvända till arbetet senast på tisdagen.

Vård av barn när den andra föräldern redan är sjukledig

Om den förälder som är hemma inte kan vårda barnet på grund av exempelvis en sjukdom eller en skada, har den arbetande föräldern vanligen inte rätt till tillfällig vårdledighet.

I sådana situationer kan det vara möjligt att tillämpa arbetsavtalslagens bestämmelse om frånvaro av tvingande familjeskäl.

Lön under tillfällig vårdledighet

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut lön för den tid arbetstagaren är tillfälligt vårdledig. Kollektivavtalen innehåller dock bestämmelser om lön under tillfällig vårdledighet.

Enligt de flesta kollektivavtal kan arbetstagaren vara tillfälligt vårdledig med lön i högst tre arbets- eller kalenderdagar från och med den dag då barnet insjuknar.

Kollektivavtalen innehåller särskilda bestämmelser gällande förutsättningarna för att arbetstagaren ska få lön under tillfällig vårdledighet. För att föräldern ska få lön under den tillfälliga vårdledigheten krävs vanligen att båda föräldrarna förvärvsarbetar eller att det föreligger ett verkligt hinder för att den andra föräldern ska kunna delta i vården av barnet.

Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn kan ett sådant hinder vara exempelvis

  • sjukhusvård
  • fullgörande av värnplikt/frivillig militärtjänst för kvinnor
  • deltagande i reservens repetitionsövningar
  • vistelse på annan ort på grund av resa eller studier.