Image text
Foto: iStock

Personaldimensioneringen är ett mått på hur många fostrare som behövs i en barngrupp inom småbarnsfostran.

I lagen om småbarnspedagogik och i statsrådets förordning om småbarnspedagogik finns bestämmelser om personaldimensioneringen på daghem och i familjedagvård.

Daghem

I en barngrupp på ett daghem får det högst ingå ett antal barn som motsvarar tre fostrare. Vårdarna kan vid behov vara fler. I praktiken innebär detta att

 • högst 12 barn kan ingå i en grupp för barn under 3 år (1 fostrare/4 barn)
 • högst 21 barn kan ingå i en grupp för barn över 3 år (över 5 timmar/dag) (1 fostrare /7 barn)
 • I en grupp för barn över 3 år som får deltidsvård (under 5 timmar/dag) kan man ha 13 barn per fostrare.

När man dimensionerar personalen inom småbarnsfostran måste man ta hänsyn till eventuella barn med särskilda behov som går på daghemmet, om dessa inte har särskilda assistenter.

Familjedagvård

En familjedagvårdare kan samtidigt vårda högst fyra barn under skolåldern, de egna barnen medräknade. Dessutom kan ett barn som går i förskola eller skola vårdas på deltid i gruppen.

Två vårdare kan samtidigt vårda högst åtta barn plus två förskol- eller skolbarn som vårdas på deltid.

Enligt lagen kan tre vårdare samtidigt vårda högst tolv barn, om det föreligger särskilda skäl och man tar hänsyn till lokala förhållanden.

Att avvika från personaldimensioneringen

Kommunen kan avvika från den angivna personaldimensioneringen

 • om barnens genomsnittliga vårddagar kontinuerligt är betydligt kortare än verksamhetsdagarna.
 • om man endast tillfälligt vårdar fler barn än vad som reglerna om personaldimensionering förutsätter.
 • i situationer när det exempelvis sker en oväntad förändring gällande när barnet behöver vård, exempelvis på grund av en förändring i en förälders arbetstid.
 • om barn som är inskrivna på samma ställe är närvarande samtidigt, exempelvis om ett barn som vårdas på förmiddagen ännu inte har hämtats då ett barn som vårdas på eftermiddagen kommer till daghemmet.
 • om man tillfälligt och kortvarigt utökar den tid som ett barn vårdas exempelvis på grund av arbete.

Man kan inte avvika från personaldimensioneringen

 • varje dag, och undantaget får inte vara hela dagen utan ska vara kortvarigt.
 • genom att placera flera barn på samma ställe om de behöver vård samtidigt.
 • när någon i personalen är sjukledig, på semester eller frånvarande av något annat förutsägbart skäl, exempelvis för att delta i en utbildning, och under eventuella permitteringar genom att förbereda sig för dem i förväg.

Om en arbetstagare oväntat blir sjukledig samma dag måste man försöka hitta en vikarie så snabbt som möjligt.

Inom småbarnsfostran är omsorgen om barnens säkerhet central. Ett tillräckligt stort antal kvalificerade anställda är en grundförutsättning för att trygga barnens säkerhet och uppnå målen i lagen om småbarnsfostran.