Arbetstagaren har rätt att ta vårdledigt för att sköta sitt barn tills dess att barnet fyller tre år.

Arbetstagaren kan endast vara ledig från arbetet för att vårda sitt barn. Arbetstagaren kan arbeta för en annan arbetsgivare under vårdledigheten. I praktiken måste detta arbete dock vara av tillfällig natur, eftersom vården av barnet ska vara den primära orsaken till frånvaron. Även eventuella konkurrensförbud måste tas i beaktande.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön under vårdledigheten och arbetstagaren tjänar vanligen inte in erfarenhetstillägg. Inom välfärdsområdena och den kommunala sektorn tjänar arbetstagaren dock in erfarenhetstillägg under vårdledigheten.

Uppdelning av vårdledigheten

Arbetstagaren kan vara vårdledig högst två perioder på minst en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om ett annat vårdledighetsarrangemang, så länge de är överens. Vårdledighetsperioderna kan alltså vara kortare än en månad och arbetstagaren kan vara vårdledig i fler än två perioder.

Vårdledighetsperiodernas maximilängd begränsas endast av barnets ålder. En adoptivförälders rätt till vårdledighet fortsätter dock tills det har gått två år efter adoptionen och högst tills barnet börjar skolan.

Bara en förälder eller vårdnadshavare i taget kan vara vårdledig. Båda föräldrarna kan alltså inte samtidigt sköta barnet hemma. Om arbetstagaren omfattas av den nya familjeledighetslagstiftningen som träder i kraft 1.8.2022, kan den ena föräldern dock ta ut en vårdledighetsperiod under den andra förälderns graviditets- eller föräldraledighet. Om arbetstagaren däremot omfattas av den gamla familjeledighetslagstiftningen, kan den ena föräldern ta ut en vårdledighetsperiod under den andra förälderns moderskaps- eller föräldraledighet.

Arbetstagaren kan ansöka om stöd för hemvård för vårdledigheten från FPA. Från och med 1.8.2022 krävs att vårdledighetsperioden är minst en månad lång för att stöd för hemvård kan beviljas.