Arbetstagaren har rätt att ta vårdledigt för att sköta sitt barn tills dess att barnet fyller tre år.

Arbetstagaren kan endast vara ledig från arbetet för att vårda sitt barn. Arbetstagaren kan arbeta för en annan arbetsgivare under vårdledigheten. I praktiken måste detta arbete dock vara av tillfällig natur, eftersom vården av barnet ska vara den primära orsaken till frånvaron. Även eventuella konkurrensförbud måste tas i beaktande.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön under vårdledigheten och arbetstagaren tjänar vanligen inte in erfarenhetstillägg. Inom den kommunala sektorn tjänar arbetstagaren dock in erfarenhetstillägg under vårdledigheten.

Att dela upp vårdledigheten

Arbetstagaren kan vara vårdledig högst två perioder på minst en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om ett annat vårdledighetsarrangemang, så länge de är överens. Vårdledighetsperioderna kan alltså vara kortare än en månad och arbetstagaren kan vara vårdledig i fler än två perioder.

Vårdledighetsperiodernas maxlängd begränsas endast av barnets ålder.

Bara en förälder eller vårdnadshavare i taget kan vara vårdledig. Båda föräldrarna kan alltså inte samtidigt sköta barnet hemma. En förälder kan dock ta ut en vårdledighetsperiod medan den andra är moderskaps- eller föräldraledig.

Barnets far kan vara faderskapsledig i högst 36 vardagar under den tid den andra föräldern är vårdledig.