Image text
Foto: iStock

Om arbetsgivaren så kräver måste arbetstagaren lämna in ett läkarintyg för att bevisa sin arbetsoförmåga. De flesta arbetsplatser har riktlinjer för hur man ska göra vid sjukdomsfall. Man kan exempelvis ha bestämt att arbetstagaren kan vara frånvarande i högst tre dagar på egen anmälan, alltså utan läkarintyg.

I många fall räcker ett intyg från en hälsovårdare eller sjukskötare vid korta sjukledigheter, och man behöver alltså inte ett läkarintyg för varje sjukledighet. Arbetsplatsens riktlinjer ska tillämpas på samma sätt för alla anställda. Om inga riktlinjer finns kan arbetsgivaren, om han eller hon så vill, kräva ett läkarintyg för varje sjukfrånvaro.

Vissa kollektivavtal innehåller andra bestämmelser om kortvarig frånvaro. Enligt kollektivavtalet mellan Tehy och Plusterveys Oy behöver arbetstagaren exempelvis inte lämna in ett läkarintyg om sjukledigheten varar högst två dagar.

I många kollektivavtal har man avtalat om att ett intyg från en arbetshälsovårdare eller hälsovårdare räcker för att bevisa arbetsoförmågan i en epidemisituation.

Intyget till arbetsgivaren så snart som möjligt

Läkarintyget ska lämnas in till arbetsgivaren så snart som möjligt. Det ska lämnas in personligen eller per post redan när sjukledigheten börjat, såvida man inte har kommit överens med arbetsgivaren om att intyget kan lämnas in först när arbetstagaren återvänder till arbetet. 

Vissa kollektivavtal innehåller en bestämmelse enligt vilken sjukledigheten blir delvis obetald om arbetstagaren inte lämnar in ett läkarintyg till arbetsgivaren inom en vecka efter att sjukledigheten börjat.

Arbetsgivaren har inte rätt att bestämma vilken läkare den anställda ska besöka

De kollektivavtal som tillämpas på Tehy-medlemmarnas anställningsförhållanden innehåller inga bestämmelser som ger arbetsgivaren rätt att bestämma vilken läkare arbetstagaren ska besöka. Arbetsgivaren kan alltså inte godkänna endast läkarintyg från exempelvis företagshälsovården. Arbetstagaren har rätt att välja vilken läkare han eller hon besöker.

Om arbetsgivaren har välgrundade skäl att misstänka att det läkarintyg som arbetstagaren lämnat in inte är tillförlitligt, kan arbetsgivaren i enskilda fall uppmana arbetstagaren att besöka en annan läkare.

Detta kräver dock att det läkarintyg som arbetstagaren lämnat in vid en opartisk granskning väcker starka misstankar om missbruk.