Syftet med tillsynen är att främja säkerheten och kvaliteten inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken övervakas av myndigheterna. Därtill finns det egenkontroll inom branschen.

Tillsynsmyndigheterna inom småbarnspedagogiken är

  • i fråga om småbarnspedagogik som ordnas och tillhandahålls av kommunen eller samkommunen regionförvaltningsverket samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
  • i fråga om småbarnspedagogik som ordnas och tillhandahålls av privata serviceproducenter regionförvaltningsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira samt ett sådant kommunalt organ som avses i 50 § i lagen om småbarnspedagogik eller en av detta organ utsedd tjänsteinnehavare.

Kommunen

Kommunerna svarar för att de grundläggande rättigheterna för invånarna i området tillgodoses och övervakar bl.a. tillgången till och produktionen av småbarnspedagogiska tjänster.

Kommunen har det primära ansvaret för tillsynen av den privata sektorn. Om kommunen upptäcker problem i den privata serviceproduktionen i området ska den omedelbart vidta tillsynsåtgärder.

Regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverken övervakar verksamheten hos både kommunala och privata anordnare av småbarnspedagogik, dvs. småbarnspedagogikens kvalitet och genomförande. Med tillsynen säkerställer man småbarnspedagogikens lagenlighet, kvalitet och tillgodoseendet av rättsskyddet. Tillsynen är verksamhet genom vilken man utreder om man i ärendet som behandlas har agerat lagstridigt eller på något annat sätt klandervärt.

Till följd av inspektionen kan regionförvaltningsverket ålägga påföljder för verksamhetsutövaren. Vid behov ges anordnare av småbarnspedagogik i första hand handledning och rådgivning. I de lindrigaste fallen kan påföljden vara administrativ handledning, som innebär att fästa uppmärksamhet vid någonting och att ge en anmärkning. Åtgärderna därefter är utfärdande av ett påbud, föreläggande av vite, avbrytande av verksamheten och som sista åtgärd användningsförbud.

Valvira

Valvira övervakar småbarnspedagogiken på riksnivå och särskilt

  • när det är fråga om principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden samt
  • då ärendet gäller verksamhetsområdet för flera regionförvaltningsverk eller hela landet.

Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet för att förenhetliga regionförvaltningsverkens verksamhetsprinciper, förfarandesätt och beslutspraxis. Tillsynsmyndigheterna främjar säkerheten och kvaliteten inom småbarnspedagogiken i första hand genom att ge anordnarna av småbarnspedagogik nödvändig styrning och rådgivning samt genom att i samarbete med anordnaren följa upp hur verksamheten utvecklas. Regionförvaltningsverket, Valvira eller kommunen kan också anmäla en förseelse som gäller småbarnspedagogisk verksamhet till polisen.

Nainen kädet puuskassa

Anmälningsskyldigheten inom småbarnspedagogiken

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska en person i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande utan dröjsmål anmäla till den som ansvarar för verksamheten vid verksamhetsstället för småbarnspedagogik, om han eller hon i sina uppgifter upptäcker ett missförhållande.