Tehys medlemsavgifter 2023 för medlem i fackavdelningen, som är i lönearbete: medlemsavgift 1,1 % av bruttolönen, som tas ut på de skattepliktiga inkomsterna från huvudsysslan (inte arvoden för bisyssla/förtroendeuppdrag).

Heltidsstuderande, som genomför en examen inom hälso- eller socialvårdsbranschen: är befriad från medlemsavgiften.

Befrielsen gäller också för snuttarbete och arbete under semestertid.

Pensionärsmedlem, betalar serviceavgiften (50 e/år) själv. Arbetsgivaren kan inte dra av avgiften från lönen.

Kontaktuppgifter för betalning av medlemsavgifter: [email protected]

Servicetelefon 09–5422 7290 må–ti, to 9–15

Adress: Tehy rf, PB 34, 00060 Tehy

Meddelanden som innehåller personuppgifter jämte bilagor kan skickas här datasäkert.

Påbörja betalning av medlemsavgift

Avtal om betalning är en fullmakt, genom vilken arbetstagaren ger arbetsgivaren fullmakt att dra av medlemsavgiften från lönen. Betalning börjar den dag som medlemmen undertecknar avtalet om betalning, eller när medlemmen vill att arbetsgivaren ska börja dra av från lönen.

Redovisning av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna redovisas till Tehys konto för medlemsavgifter senast den 15:e månaden efter att betalning skett. Vid redovisningen ska alltid användas referensen för den månaden som lönen är för, även om betalningen sker vid en annan tidpunkt. Ifall lön betalas oftare än en gång i månaden, ska samma referens användas för alla redovisningar som riktar sig till samma månad/löneperiod.

Två sätt att redovisa

Medlemsspecifikt referensnummer: medlemsavgifterna redovisas per medlem. Ingen skild utredningsförteckning skickas till fackföreningen.

Företagsspecifikt referensnummer: hela företagets medlemsavgifter redovisas på en gång/samtidigt varje månad. Utredningar om medlemsavgifterna skickas till fackföreningen varje månad eller varje kvartal.

Nästa års referenser skickas till lönekontoret i första hand per e-post under december månad. Ifall betalningen börjar i mitten av året, skickas referenserna till löneräkningen omedelbart när uppgifter om betalningen har uppdaterats i registret över medlemsavgifter.

Ändring i redovisningssättet

Ifall man vill ändra på redovisningssättet eller ifall man har frågor om redovisningen, ska man kontakta fackförbundet om arbetsgivaruppbörd [email protected]

Utredningar om medlemsavgifter

Arbetsgivaren som använder företagsspecifika referenser: skapar medlemsspecifika utredningar om inkasserade och redovisade medlemsavgifter varje månad eller kvartal, betalning senast den 15:e den påföljande månaden.

Elektroniska utredningar, förbundssignum 073

Utredningarna görs i första hand elektroniskt, genom Tyvi-tjänsten. Man kan bekanta sig med tjänsten på nedanstående företags sidor. Fråga/be om ytterligare information om ditt eget lönekontors rådgivningstjänster eller av TYVI-operatörer.

SD Worx: https://www.sdworx.fi/fi-fi
OpusCapita: https://opuscapita.com/
CGI: https://www.cgi.com/fi/fi

Utredningarna som inte går via Tyvi-service
Utredningsförteckningen kan också skickas tryggt via denna länk i exel eller pdf form https://secure.tehy.fi/[email protected]

I utredningsförteckningen antecknas klart:

arbetsgivarens FO-nummer och namn
medlemmens namn och personbeteckning
betalningens belopp och tidpunkten för betalning
För att göra handläggningen snabbare är förteckningen organiserad per person, i alfabetisk ordning.

Utredningsuppgifter kan skickas här eller till adressen Tehy rf, PB 34, 00060 Tehy.

Tjänsten Selvitys+

Uppgifterna om medlemsavgifter kan nu lagras i den avgiftsfria tjänsten Selvitys+ på adressen www.selvitysplus.fi. Därmed behöver separata utredningar inte längre skickas per post till Tehy, utan uppgifterna skickas vidare i maskinläsbar form via en krypterad anslutning. Förbundsnumret styr uppgifterna till rätt förbund. Tehys förbundsnummer är 073.

Registrering i tjänsten Selvitys+

Den som skickar utredningarna behöver endast registrera sig med sin e-postadress och FO-numret för det företag som han eller hon administrerar. Om användaren (till exempel en bokföringsbyrå) hanterar medlemsavgifter för flera företag kan han eller hon lägga till uppgifterna om de övriga företagen efter att han eller hon först har registrerat sig i tjänsten med FO-numret för något av de företag som han eller hon administrerar.

Registreringen är gratis och förbinder dig inte till någonting. De utredningsuppgifter som registreras skickas automatiskt vidare tidigast inom en timme efter att de har sparats.

Instruktioner för hur man börjar använda tjänsten Selvitys+ finns här  (-> öppna PDF-filen, som löneräknaren vid behov kan skriva ut).

Om ni börjar använda tjänsten Selvitys+ ber vi er meddela detta till Tehys arbetsgivarregister så att vi kan uppdatera det sätt på vilket ni skickar utredningarna.

Uppgifter om medlemsavgifter till skattemyndigheterna

Fackförbundet ska skicka skattemyndigheterna uppgifter om medlemmarnas medlemsavgifter. Skatteuppgifterna skickas korrekt när arbetsgivarna redovisar medlemsavgifterna för föregående år senast den 15.1, samt skickar de medlemsspecifika utredningarna för föregående år senast den 31.1.

Arbetsgivare som använder medlemsspecifika referensnummer, skickar inga skilda utredningar om de medlemsspecifika medlemsavgifterna som de redovisat.

Företagsverksamheten upphör eller byte av ägare

När företagsverksamheten upphör eller ägaren byts ska detta meddelas till förbundet. 

  • En anmälan om upphörande krävs för att informera Tehy om att arbetsgivaren inte längre redovisar medlemsavgifter.

Om ändringar i lönekontorets kontaktuppgifter ska meddelas till förbundet, så att inkasseringen av medlemsavgifter fungerar utan avbrott.