Stödåtgärder är stridsåtgärder som vidtas för att påskynda kollektivavtalsförhandlingar. Arbetskonflikter är till arten kollektiva och de vidtas efter beslut av Tehys fullmäktige, och enligt beslutet i fråga. Former av stridsåtgärder är bl.a. strejk, utmarsch, förbud mot övertid och byte av arbetsskift samt ansökningsförbud och blockad.

Opinionsyttring är inte en arbetskonflikt. Opinionsyttringar sker utanför arbetstiden. Med opinionsyttringar antingen stöder eller motsätter man sig någonting, eller så ordnas de för någon önskad ändring.

Kommunikationen spelar en viktig roll vid opinionsyttringar för att budskapet ska bli rätt förstått.

Arbetskonfliktformer

Strejk

Strejk är den mest kända fackliga stridsåtgärden. Strejk innebär att arbeten avbryts tillfälligt. Arbetena är i strejk, inte de som utför dem. En persons arbets-/tjänsteförhållande förblir i kraft under strejken, men arbetsgivaren betalar inte någon lön. 

En strejk kan vara fullständig eller partiell. Då det är fråga om en fullständig strejk utförs inga arbetsuppgifter alls enligt arbetsavtalet. En partiell strejk eller partiell arbetsvägran innebär påtryckningsåtgärder med vilka man avhåller sig från en viss slags eller vissa specifika uppgifter.

Utmarsch

Utmarsch innebär att arbetstagarna försvinner från arbetsplatsen för en dag eller en del av dagen. I samband med utmarschen arrangeras tillfällen i syfte att få massmediernas och allmänhetens uppmärksamhet på de frågor som Tehy driver.

Ansökningsförbud och blockad

Med ansökningsförbud strävar man efter att Tehys medlemmar inte söker vissa tjänster eller befattningar.

Blockad i sin tur innebär att Tehys medlemmar uppmanas att inte utföra de uppgifter som hör till den lediga tjänsten eller befattningen.

Förbud mot övertid och byte av arbetsskift

Under förbudet mot övertid följer tehyiterna en regelbunden arbetstid men utför inte övertidsarbete eller tilläggsarbete. Förbudet mot övertid kan också förenas med förbud mot byte av arbetsskift. Förbudet mot byte av arbetsskift innebär att man utför sitt arbete enligt planerade skiftlistor och inte gör skiftbyten på arbetsgivarens begäran, såvida anledningen inte är motiverad.

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift kan utlysas centralt för hela Tehys verksamhetsområde eller riktas mot utvalda arbetsgivare eller verksamhetsområden.

Nödarbete (Arbetstidslagen 19 §)

Förutsättningen för att kommendera till nödarbete är en överraskande, exceptionell händelse, till exempel en stor olycka eller naturkatastrof. Sådana händelser är inte personalunderskott eller produktionsfördröjningar och inte heller situationer där arbetsgivaren har försummat säkerställandet av tillräcklig extrapersonal.

Arbetsgivaren måste anmäla nödarbete till arbetarskyddsdistriktet. En laglig stödåtgärd, som till exempel förbud mot övertid och byte av arbetsskift eller strejk, är ingen grund för nödarbete.

Förbud mot kortjobb

Med kortjobb avses här anställningar på under 13 dagar. Under förbudet får man inte ha kortjobb vid en enhet som är föremål för arbetskonflikten och inte heller avtala om kortjobb under arbetskonflikten eller tiden därefter.