Regelbunden arbetstid

Med regelbunden arbetstid avses den normala arbetstid per dygn eller per vecka som anges i arbetstagarens arbetsavtal.

Enligt arbetstidslagen är den regelbundna arbetstiden vid allmän arbetstid högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Vid periodarbetstid är den regelbundna arbetstiden 80 timmar över en period på två veckor eller 120 timmar över en period på tre veckor.

I kollektivavtalen har man avtalat om en kortare regelbunden arbetstid än vad arbetstidslagen anger. Vid allmän arbetstid är arbetstiden normalt 8–9 h per dygn och 38 h och 45 min. per vecka. Regelbunden veckoarbetstid kan också jämnas ut så att arbetstagaren arbetar i medeltal 38 h 45 min. per vecka under en period på exempelvis sex veckor.

Vid periodarbetstid

Vid periodarbetstid är den regelbundna arbetstiden vanligen 116 h och 15 min. över en period på tre veckor.  

Den övre gränsen för regelbunden dygnsarbetstid kan variera mellan 10 och 12 timmar beroende på kollektivavtal. Kollektivavtalen tillåter även användning av längre utjämningsperioder. Arbetstiden kan då jämnas ut till en genomsnittlig veckoarbetstid över en period på exempelvis 2 x 3 veckor.

Deltidsanställda arbetstagare

En deltidsanställd arbetstagares regelbundna arbetstid är kortare än den arbetstid som anges i kollektivavtalet (t.ex. sex timmar per dygn, 20 timmar per vecka eller 75 procent av en heltidsanställd arbetstagares arbetstid).

Vid deltidsarbete ska man gärna avtala om arbetstiderna så noggrant som möjligt i arbetsavtalet, så att deltidsarbetet motsvarar både arbetstagarens och arbetsgivarens behov.

Nollavtal

Ett nollavtal innebär att arbetstagarens regelbundna arbetstid kan variera inom de gränser som anges i arbetsavtalet (t.ex. 0–116 h 15 min. över en period på tre veckor) i enlighet med arbetsgivarens önskan.

I praktiken kan ett sådant avtal leda till att arbetstagaren inte erbjuds några arbetstimmar alls.