Arbetsgivaren har skyldighet att kontrollera att en yrkesutbildad person inom hälsovården har rätt att arbeta i uppgifter som yrkesutbildad person/rätten att utöva yrket. Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) beviljar på basis av ansökan rätten att utöva hälsovårdsyrket både för yrkesutbildade personer inom hälsovården som utbildats i Finland och utomlands.

Förfaranden för att erkänna olika examina för personer som utbildats i EU- eller EES-stater och utanför EU- eller EES-stater är annorlunda. Erkännande av examina för personer från EU- eller EES-stater bestäms i EU:s direktiv om yrkeskvalifikationer. På EU-nivå har man till exempel harmoniserat utbildningarna för sjukskötare och barnmorska. 

Alla utbildningsområden har inte harmoniserats på EU-nivå och Valvira kan därför inte automatiskt bevilja rätt att utöva yrket i Finland för en person som har fått yrkesbehörighet i ett annat EU- eller EES-land. I fråga om utbildningar utanför EU- eller EES-länder utreder Valvira om utbildningen leder till samma yrke som en finländsk utbildning.

För att erkänna examen kan Valvira kräva att sökanden antingen

  • ska genomföra ett behörighetsprov eller
  • kräva anpassningstid. 

Läs mera om erkännande av examina från Valviras webbsidor

Maski

Syftet med behörighetsprovet

är att bedöma sökandens yrkesmässiga kompetens och förmåga att utöva yrket i fråga i Finland. Under anpassningstiden utövar sökanden yrket under handledning och övervakning av en yrkesutbildad person eller så kan den även innefatta kompletterande utbildning. Sökanden måste själv ordna en arbetsplats för anpassningstiden.

Att hitta en arbetsplats för anpassningstiden och kompletterande utbildning samt finansiering av behörighetsutbildningen kan visa sig vara en oöverkomlig utmaning. Inom social- och hälsovården måste utländska examina vanligen kompletteras med bland annat läkemedelsbehandling, social- och hälsovårdens lagstiftning och kännedom om servicesystemet och kliniskt vårdarbete. Dessutom ska man behärska finska eller svenska.

 

Det största hindret vid internationell rekrytering inom social- och hälsovården är att det saknas en permanent behörighetspraxis för erkännande av examina. Främjande av invandring av social- och hälsovårdspersonal får inte grunda sig på olika projekt, utan en bestående lösning måste fås till stånd för att erkännande av examina ska vara smidigt och snabbt.