Det väsentliga är hur snart arbetstagaren förväntas återfå arbetsförmågan.

Långvariga och väsentliga förändringar i en anställds hälsotillstånd kan leda till uppsägning. Inte ens en allvarlig sjukdom berättigar till uppsägning, om arbetstagaren klarar av att utföra sina arbetsuppgifter.

Det väsentliga är hur snart arbetstagaren förväntas återfå arbetsförmågan. En tillfällig eller obetydlig försämring av arbetsförmågan utgör inte tillräcklig grund för uppsägning. Arbetsförmågan anses i allmänhet ha blivit tillräckligt nedsatt under en tillräckligt lång period, så att det ska kunna ligga till grund för uppsägning, om arbetstagaren har varit borta från arbetet, sammanhängande eller nästan sammanhängande, i minst ett år. En frånvaroperiod på ett år berättigar inte automatiskt till uppsägning, utan arbetsgivaren måste alltid utreda de medicinska grunderna till att arbetsförmångan inom en rimlig tid ska kunna återställas.   

Arbetsgivaren måste utreda om man kan göra det möjligt för arbetstagaren att arbeta trots den försämrade arbetsförmågan genom att omorganisera arbetsuppgifterna eller -metoderna och exempelvis skaffa hjälpmedel som underlättar arbetet.

Om arbetstagaren inte klarar av sina arbetsuppgifter ens med stöd, måste arbetsgivaren utreda om han eller hon kan erbjudas annat arbete. Arbetsgivaren ska i första hand erbjuda sådant arbete som motsvarar arbetstagarens utbildning och kompetens. Om sådant arbete inte finns kan även annat arbete komma i fråga. Arbetsgivaren ska vid behov ordna utbildning som är tids- och kostnadsmässigt rimlig.

Hoitaja

Att avsluta ett anställningsförhållande

Läs mera om till exempel slutlön, arbetsintyg och uppsägning.