KVTES:n piirissä työskentelevien tehyläisten tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 2022–2027 vähintään 14,1 %.

Summa tarkentui maaliskuussa 2023, kun KVTESin ns. perälaudan vaikutus selvisi. KVTESiin on kirjattu, että mikäli tiettyjen teollisuus- ja vientialojen palkankorotusten kustannusvaikutus on vuosittain yli 1,9 prosenttia, se otetaan huomioon kunta-alan palkoissa.

Vuodelle 2023 perälauta tuo kesäkuun yleiskorotukseen 0,7 % lisää ja järjestelyerään 0,3 % lisää. Vuodelle 2024 perälauta tuo kesäkuun yleiskorotukseen 0,77 % lisää ja järjestelyerään 0,33 % lisää. Perälauta tuo myös KVTES:n piirissä työskenteleville ylimääräisen kertapalkkion 467 €, joka maksetaan 30.6.2023.

Vuosien 2025–2027 palkankorotuksista neuvotellaan myöhemmin, kun KVTES:n sopimuskausi ja työrauha päättyy 30.4.2025. Vuosille 2025–2027 on jo sovittu erillisiä palkkaohjelmia.

KVTESin palkankorotukset 2022–2027

Taulukossa on kuvattu 21.2.2024 mennessä tiedossa olevat korotukset vuosittain. Vuoden 2024-2025 palkankorotuseriä tarkennettiin helmikuussa 2024, ks. KT:n yleiskirje 4/2024.

1.6.20222,0 %Yleiskorotus, TES
1.10.20220,5 %Yleiskorotus, TES
1.6.20232,2 %Yleiskorotus, TES*
1.6.20230,7 %Järjestelyerä, TES*
1.6.20231,2 %Kunta-alan ja HVA:iden palkkauksen kehitysohjelma
30.6.2023467 €Ylimääräinen kertapalkkio*
30.6.2023120 €Erillinen lisäkertapalkkio varhaiskasvatukseen*
1.6.20242,27 %Yleiskorotus, TES*
1.6.20240,73 %Järjestelyerä, TES*
1.6.20241,0 %Kunta-alan ja HVA:iden palkkauksen kehitysohjelma
1.2.20250,4 %Kunta-alan ja HVA:iden palkkauksen kehitysohjelma - keskitetty erä
1.6.20250,4 %Kunta-alan ja HVA:iden palkkauksen kehitysohjelma
X.X.2025X,X %TES-korotus, sovitaan myöhemmin**
X.X.2026X,X %TES-korotus, sovitaan myöhemmin**
X.X.20260,8 %Kunta-alan ja HVA:iden palkkauksen kehitysohjelma***
X.X.2027X,X %TES-korotus, sovitaan myöhemmin**
X.X.20271,2 %Kunta-alan ja HVA:iden palkkauksen kehitysohjelma***
Yhteensä vähintään 14,1 %****

*2023 ja 2024 palkankorotuksiin on neuvoteltu ns. perälauta, jonka vaikutus on nyt selvillä. Vuodelle 2023 perälauta tuo kesäkuun yleiskorotukseen 0,7 % lisää ja järjestelyerään 0,3 % lisää. Vuodelle 2024 perälauta tuo kesäkuun yleiskorotukseen 0,77 % lisää ja järjestelyerään 0,33 % lisää. Perälauta tuo myös kaikille KVTES:n piirissä työskenteleville ylimääräisen kertapalkkion 30.6.2023. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja sosionomeille (KVTES liite 5) tulee erillinen lisäkertapalkkio 30.6.2023.

** Työrauha päättyy 2025, joten vuosien 2025–2027 palkankorotuksista neuvotellaan myöhemmin.

*** Korotusten ajankohta sovitaan myöhemmin

**** Luku on laskettu korkoa korolle vuosittain -menetelmällä.

Kertapalkkio

Kunta-alan henkilöstölle maksetaan 30.6.2023 kertapalkkio 467 euroa.

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa.

Erillinen lisäkertapalkkio varhaiskasvatukseen 

Kunta-alan henkilöstölle maksettavan 467 euron kertapalkkion lisäksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja sosionomeille (KVTES:n liite 5 henkilöstölle) maksetaan erillinen 120 euron lisäkertapalkkio 30.6.2023. Lisäkertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ- tai virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa.

KVTES:n tekstimuutokset, joista sovittiin neuvottelukierroksella vuonna 2022

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta: 5000 kilometrin raja nousi 7000 kilometriin (ks. KVTES liite 16).

Työpaikkaohjaaja

KVTES:n II luvun 9 § 1 momentin 3.1 -kohtaan lisättiin esimerkki, jonka mukaan työpaikkaohjaajan tehtävä on lisätehtävä tai lisävastuu. Työpaikkaohjaajilla tarkoitetaan sellaista tehtävää, jossa ohjataan ja tuetaan oppisopimusopiskelijoita ja muita opiskelijoita käytännön työssä tai harjoittelussa. Työnantajan on syytä varmistaa työpaikkaohjaukseen käytettävän työajan riittävyys ja työpaikkaohjaajan osaaminen ohjaustehtävässä. Työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Mikäli ohjaustehtävä on määräaikainen, korkeampi tehtäväkohtainen palkka maksetaan tältä ajalta.

Osa-aikatyöntekijän ylityöraja jaksotyössä

Osa-aikatyöntekijän lisä- ja ylityöraja määräytyy keskeytyneellä jaksolla jaksotyössä samojen sääntöjen mukaan kuin täyttä työaikaa tekevällä (KVTES:n III luku 15 § 2 mom.).

Liukuva työaika

Liukuvan työajan lisä- ja ylityölaskennasta annettiin yleiskirjeessä tarkentavia ohjeita nykyisiin määräyksiin.

Perhevapaat

Perhevapaamääräykset on muutettu KVTES:in V lukuun ja allekirjoituspöytäkirjan liitteeseen perhevapaauudistuksen mukaisiksi.

KVTES V luvun 7 §:n mukaan raskaana olevalla työntekijällä/viranhaltijalla, jolla on sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n mukainen oikeus raskausrahaan, on oikeus saada varsinainen palkkansa ajanjaksolta, johon sisältyy raskausvapaan 40 arkipäivää. Palkallisuuden edellytyksenä on, että palvelussuhde on kestänyt ennen raskausvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta ja vapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista. Työnantajalle on lisäksi esitettävä lääkärin tai terveyskeskuksen todistus raskauden kestosta ja lasketusta ajasta. Lisäedellytyksenä raskausvapaan palkallisuudelle on, että työnantaja saa raskausrahan, johon työntekijä/viranhaltija on sairausvakuutuslain nojalla oikeutettu. Kaikkien näiden edellytysten on täytyttävä, jotta raskausvapaa on palkallista.

KVTES V luvun 8 §:n mukaan työntekijällä/viranhaltijalla, jolla on sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n mukainen oikeus vanhempainrahaan, on oikeus saada varsinainen palkkansa ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää. Palkallisuuden edellytyksenä on, että palvelussuhde on kestänyt välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta ja vapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen sen alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, vapaata on haettava viimeistään kuukautta ennen sen alkamista. Adoptiolapsen kohdalla ilmoitusaikoja on noudatettava, jos tämä on mahdollista. Lisäksi työnantajalle on esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus lapsen syntymästä tai adoption pätevyydestä. Lisäedellytyksenä vanhempainvapaan palkallisuudelle on, että työnantaja saa vanhempainrahan, johon työntekijä/viranhaltija on sairausvakuutuslain nojalla oikeutettu.

Kaikkien edellä mainittujen edellytysten on täytyttävä, jotta vanhempainvapaa on palkallista. Työntekijän/viranhaltijan on pidettävä palkallinen vanhempainvapaa yhdenjaksoisesti. Muulla kuin synnyttävällä vanhemmalla on kuitenkin mahdollisuus pitää palkallista vanhempainvapaata lapsen syntymän tai adoption yhteydessä yhdenjaksoisesti ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhdenjaksoisesti.

Omaishoidonvapaa

Omaishoidonvapaasta lisättiin määräys KVTES V:n luvun 5 § 2 momenttiin. Työntekijällä/viranhaltijalla on työsopimuslain 4 luvun 7b §:n mukaisesti oikeus omaishoitovapaaseen 1.8.2022 lähtien. Omaishoidon vapaan pituus on enintään 5 työpäivää/vuosi. Omaishoitovapaan saamisen edellytyksenä on, että omainen tai muu läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea, koska hänen toimintakykynsä on alentunut huomattavasti vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi.

Omaisella tarkoitetaan työntekijän lasta, vanhempaa, avio- ja avopuolisoa sekä työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa. Samassa taloudessa asuva läheinen voi olla esimerkiksi puolison lapsi. Työntekijällä on oikeus omaishoitovapaaseen myös omaisen tai läheisen saattohoitoon osallistumisen vuoksi.

Työryhmät KVTES-kaudelle 2022-2025

Työryhmissä neuvotellaan työehtosopimuskauden aikana muutoksista KVTES-määräyksiin. KVTESin osalta on sovittu neljästä työryhmästä, joiden työ on jo käynnissä.

Palkkausjärjestelmätyöryhmä  

Työryhmä jatkaa neuvotteluita uudesta palkkausjärjestelmästä, jonka tarkoitus on korvata nykyinen tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva järjestelmä.

Sukupuolineutraaleja nimikkeitä edistävä työryhmä  

Työryhmä kartoittaa KVTES:n ammatti- ja vastaavat nimikkeet ja muuntaa ne mahdollisuuksien mukaan sukupuolineutraaleiksi. 

Työsopimuslain 1 luku 5 § ohjeistus -työryhmä  

Työryhmän tarkoituksena on laatia ohjeistus yleisimpiin tilanteisiin, joissa katko työsuhteiden välillä voi vaikuttaa työehtosopimuksen mukaisiin ehtoihin (esim. vuosiloma). 

Kustannusten korvauksia tarkasteleva työryhmä  

Työryhmän toimeksiantona on arvioida KVTES VI luvun (Kustannusten korvaukset ja suojavaatetus) muutostarpeita sekä tehdä tarvittavat esitykset hyvissä ajoin ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.

Miksi Tehyn ja SuPerin sopimuksessa ei ole parempia palkankorotuksia myös varhaiskasvatuksen hoitajille?

Lue Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemen blogista, miksi valtakunnansovittelija jätti varhaiskasvatuksen sovintosopimuksen ulkopuolelle.