Tehyn jäsenet voivat hakea apurahaa opiskeluun. Apurahoja voivat hakea yksittäiset jäsenet.

Opintorahaston tarkoituksena on tukea jäsenten ammatillista kehittymistä, ammattiyhdistystoimintaa, ammatillisuuden ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kohottaa tehyläisten ammattien arvostusta. Apurahoja voivat hakea yksittäiset jäsenet.

Opintorahaston haku on käynnissä ympäri vuoden. Voit hakea apurahaa joko ennakkoon tai jälkikäteen. Käsittelemme hakemuksesi noin kuukauden sisällä apurahan hakemisesta ja myönnettyjä opintorahoja maksetaan kaksi kertaa kuussa. Kesäaikana sekä hakemuksissa että opintorahojen maksatuksessa on pidempi käsittelyaika.

Apurahoja voivat hakea yksittäiset jäsenet.

Myönnetyt apurahat ovat suuruudeltaan keskimäärin 70–150 euroa.

Opintorahastosta myönnetään sääntöjen mukaisesti apurahoja

 • ammatillista kehittymistä tai ammattiyhdistystoimintaa edistäviin opintoihin, esimerkiksi opintopäiviin ja -matkoihin, konferensseihin ja koulutuksiin
 • ammatillisuuden ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, julkaisu- ja kansainväliseen toimintaan
 • lyhytkestoiseen ja ei-tutkintotavoitteiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja opintomatkoihin.

Apurahoja ei myönnetä

 • tutkintoon johtaviin perus-, erikoistumis- ja jatko-opintoihin (mukaan lukien tutkintoihin sisältyvät vaihto-opinnot ja harjoittelut ulkomailla)
 • työnantajan kustannettavaksi tarkoitettuun täydennyskoulutukseen
 • Tehyn omaan tai muiden ammattijärjestöjen koulutustoimintaan
 • harrastustoimintaan tai -opintoihin
 • sosiaalisin perustein
 • ansionmenetyksiin
 • rekisteröimis- tai päivitysmaksuihin
 • oheistarvikkeisiin (kuten tietokoneet)
 • yli vuosi sitten päättyneisiin opintoihin.

Täytäthän hakulomakkeen huolellisesti. Varmista ennen lähetystä, että lomakkeesta selviävät kyseessä oleva koulutus ja kustannukset. Tarkistathan myös omat yhteystietosi.

Lisätietoja: [email protected]

Ohjeet apurahan saajalle

 1. Apuraha on käytetävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty
 2. Apurahan saajan on tehtävä Tehylle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä
 3. Mikäli apuraha on myönnetty tutkimustyötä varten, apurahan saajan tulee luovuttaa Tehylle valmis tutkimus
 4. Mikäli apuraha on myönnetty opintomatkaa yms. tarkoitusta varten, tulee apurahan saajan kirjoittaa matkasta raportti Tehylle.

Anvisningar för stipendietagare

 1. Stipendiet ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats.
 2. Stipendietagaren ska lämna in en skriftlig utredning om användningen av stipendiet till Tehy.
 3. Om stipendiet har beviljats för forskning, ska stipendietagaren överlåta resultatet av den till Tehy.
 4. Om stipendiet har beviljats för en studieresa eller motsvarande ändamål, ska stipendietagaren skriva en rapport om resan till Tehy.

Opintorahaston hakulomake / Ansökningsformulär för studiefonden


1. Hakijan yhteystiedot

2. Apurahan määrä / Stipendiebelopp

3. Apurahan käyttötarkoitus / Stipendiets användningsändamål

4. Muut apurahat samaan tarkoitukseen / Övriga stipendier för samma ändamål

Hakulomakkeella annan suostumukseni haun hallinnoijalle käyttää tietojani tämän haun hallinnointiprosessissa. Tietoja käytetään hakuun liittyvään tiedottamiseen ja hallintoon, kuten hakijoiden todentamiseen. Tiedot poistetaan tapahtuma- ja koulutusrekisteristä tietosuojapolitiikan mukaisesti määräajassa.

Med ansökningsformuläret ger jag mitt samtycke till administratören av ansökan att använda mina uppgifter i administreringsprocessen. Uppgifterna används för informering om och administration av ansökan, såsom verifiering av de sökande. Uppgifterna raderas från evenemangs- och utbildningsregistret i enlighet med dataskyddspolicyn inom utsatt tid.