Rokotusasetuksen (149/2017) mukaan lääkäri vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö tai edellä mainittuun terveydenhuollon ammattiin opiskeleva. Myös sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja saa antaa rokotuksia.

Yleistä

Tarkista rokotuksiin ja rokottamiseen liittyvä ajantasainen tieto aina THL:n omilta sivuilta.

Koronarokotus

Covid-19-rokotuksista annetun asetuksen (STM/2021/66) nojalla koronarokotteen saa pistoksena saa antaa myös asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut hammaslääkäri. Rokotuksen voi antaa lääkäriksi, hammaslääkäriksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai kätilöksi opiskeleva henkilö kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittavan ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. 

22.12.2021 voimaan tulleen asetusmuutoksen johdosta myös riittävän lääkehoidon osaamisen ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut bioanalyytikko, lähihoitaja ja perushoitaja voivat antaa koronavirusrokotteita laillistettujen ammattihenkilöiden (hammaslääkäri, sairaanhoitaja,terveydenhoitaja, kätilö tai sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja) välittömän johdon ja valvonnan alaisena. Rinnakkain työskentely varmistaa potilasturvallisuutta, toiminnan laatua ja ammatillista luotettavuutta.

Millaista osaamista ja lupia rokottaminen vaatii?

Rokottaja tarvitsee työnantajalta kirjallisen rokotusluvan lääkelupiinsa. Jos rokottajalla ei ole kirjallista lupaa rokottamiseen, työnantaja toimii vastoin Valviran linjausta.

Jotta ammattihenkilö saa kirjallisen rokottamisluvan, työnantajan täytyy arvioida ammattihenkilön teoreettinen ja käytännön osaaminen rokottamisessa.

Teorian opiskeluun on luotu verkkopohjainen Valtakunnallinen rokotusosaamisen perusteet -opintojakso, joka on syvempi ja perusteellisempi kuin Lääkehoidon osaamisen perusteisiin (LOVe-LOP) lisätty rokotusosio. Covid 19 -rokotuksiin on piakkoin tulossa oma koulutus, jota THL, ammattikorkeakoulut ja ammattikoulut rakentavat parhaillaan.

Valtakunnallisen Rokotusosaamisen perusteet (2 op) suorittaminen on ensisijainen näytön osoittamisessa myös täydennyskoulutuspuolella. Perusteiden suorittamista ei tarvitse vaatia niiltä, jotka ovat jo pitkään toimineet rokottajina ja hallitsevat kaikki rokottamiseen liittyvät osaamisalueet. Näytön käytännön rokotustilanteiden hallitsemisesta voi ottaa vastaan kokenut rokottaja.

Rokotteiden kirjaaminen

Rokotukset on kirjattava rakenteisessa muodossa sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tieto voidaan poimia valtakunnalliseen rokotusrekisteriin osana Hilmo-järjestelmän tiedonkeruuta. Annetut rokotukset on merkittävä potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä.

Lomakkeeseen tai tietojärjestelmään merkitään

  • rokotuspäivämäärä
  • rokotteen nimi
  • eränumero
  • pistoskohta
  • rokotustapa
  • rokottaja.

Rokotustapahtuma pitää tilastoida käynniksi potilastietojärjestelmään. Annetut rokotukset on hyvä merkitä myös rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin, kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuusiän terveyskorttiin.

Lisätietoa