Yhä useammilla päätöksillä on kansainväliset juuret. Suomalaista työelämää ja työntekijöiden asemaa säätelevät esimerkiksi Euroopan unionista tuleva lainsäädäntö ja Kansainvälisen työjärjestö ILOn sopimukset. Tehyn tavoitteena on seurata tätä kansainvälistä lainsäädäntöä ja vaikuttaa niihin asioihin, joilla on vaikutusta tehyläisten arkeen ja työelämään.

EU-vaikuttamista tehdään monella rintamalla samanaikaisesti. Pohjoismaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät jatkuvaa yhteistyötä oman pohjoismaisen hyvinvointimallin ja pohjoismaisen työmarkkinamallin puolustamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyötä tehdään SAK:n ja STTK:n yhteisen edunvalvontatoimiston Finunionsin kautta ja suomalaisten europarlamentaarikkojen kanssa. Merkittävä osa EU-edunvalvonnasta tehdään kotimaassa vaikuttamistyönä eri EU-toimijoihin, mm eduskuntaan ja ministeriöihin päin. 

Yksi tärkeimmistä vaikuttamiskanavista on Euroopan julkisalan liittojen federaatio EPSU (European Public Service Union). EPSUssa edunvalvontatyötä tehdään sektorikohtaisten komiteoiden kautta, joista Tehy toimii puheenjohtajana sosiaali- ja terveysalan pysyvässä komiteassa ja tarkkailijana kunta-alan komiteassa. Lisäksi Tehy on nais- ja tasa-arvokomitean jäsen sekä EPSUn hallituksen varajäsen. 

EPSUn vaikuttamistyössä korostuvat julkisten laadukkaiden palveluiden puolustaminen, työelämän kehittäminen ja ammattiyhdistysliikkeen vahvistaminen. Tehy on tehnyt vaikuttamistyötä esimerkiksi seuraavien asioiden parissa: 

  • palkkakysymykset kuten minimipalkkadirektiivi ja palkka-avoimuusdirektiivi
  • työsuojeluun ja EU:n työsuojelustrategiaan liittyvä asiat kuten psykososiaalinen stressi, työn kuormittavuus ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
  • sosiaalialan (varhaiskasvatus, vanhuspalvelut ja kotihoito) erityiskysymykset kuten työvoiman riittävyys, palkkaus ja koulutus sekä vanhuspalveluiden standardisointi
  • erilaiset koulutuspoliittiset kysymykset kuten ammattipätevyysdirektiivi
  • maahanmuuttoon ja sote-henkilöstön liikkuvuuteen ja eettiseen rekrytointiin liittyvät kysymykset
  • sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus sekä henkilöstömitoitukset
  • tasa-arvo ja sote-alan työpaikkaväkivalta
  • globaalit asiat kuten ilmastonmuutos, yritysvastuu ja verotuskysymykset

Sosiaalidialogi

EPSUn kautta Tehy myös osallistuu eurooppalaiseen työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun eli sosiaalidialogiin sairaalasektorin ja kunta-alan osalta. Sosiaalidialogia käydään eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten kesken yli 40 eri komission hyväksymällä alalla. Työmarkkinaosapuolten kuuleminen on osa komission lainsäädäntömenettelyä. Sosiaalidialogissa on solmittu sopimuksia mm. työpaikkaväkivallan ehkäisemisestä ja sairaalasektorin eettisestä rekrytoinnista. Lisäksi on neuvoteltu direktiivi terävien esineiden aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä. Sosiaalinen vuoropuhelu velvoittaa ja ohjaa myös suomalaista työelämää ja siihen osallistuminen on tärkeä osa tehyläisten ja suomalaisten palkansaajien edunvalvontaa.

Yritysneuvostot EWC 

Eurooppalaiset yritysneuvostot (European Works Council, EWC) ovat keino parantaa samaan konserniin kuuluvien työntekijöiden tiedonsaantia ja luoda paremmat neuvottelumahdollisuudet ylikansallisissa kysymyksissä. Yritysneuvosto on työntekijöiden edustajien toimielin, jonka toiminta perustuu EU-direktiiviin. Sosiaali- ja terveysalla ollaan neuvottelemassa ensimmäisiä yhteispohjoismaisia yritysneuvostoja Attendoon ja Norlandiaan. Yritysneuvostojen perustamisen jälkeen tehyläiset osallistuvat valitsemiensa edustajien kautta ylikansallisen yritystason EWC-yhteistoimintaan.