Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoiminnasta on säädetty laki: Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön keskinäisiä suhteita ja vahvistaa henkilöstön todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja työpaikkansa asioihin.

Yhteistoiminnan tavoitteena on

  • antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointialueella toiminnan kehittämiseen
  • antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä
  • samalla edistää kunnan ja hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. 

Yhteistoimintaneuvottelut ovat esillä monella työpaikalla yleensä lomautusten, irtisanomisten tai työnantajan toimintaan liittyvien muutosten yhteydessä. Yhteistoimintamenettelyn merkitys usein korostuukin erityisesti työelämän muutostilanteissa. Yhteistoiminnan pitäisi kuitenkin liittyä muuhunkin kuin työvoiman käytön vähentämiseen. Jokapäiväisen yhteistoiminnan pitäisi lähteä yhteisestä keskustelukulttuurista ja yhdessä tekemisestä. Muutoksista ja yhteisistä asioista olisi hyvä keskustella ja pohtia yhdessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Mitkä asiat on ainakin käsiteltävä yhteistoiminnassa? (4 §)  

  1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialueiden tai näiden välisessä yhteistyössä; 

  1. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työvoiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaikutuksia; 

  1. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; 

  1. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. 

Jos kunnan tai hyvinvointialueen talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tai aluehallitus tekee kunnan- tai aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. 

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä myös. 

  • vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet 

  • liikkeen luovutukset