Alainen saapuu humalassa töihin. Miten esihenkilönä toimin?

Työnjohtovastuussa oleva esihenkilö ohjaa päihtyneen henkilön pois työpaikalta ja käy hänen kanssaan hoitoonohjauskeskustelun viikon sisällä tapahtuneesta.

Alkoholin tai huumeiden käyttöön pitää puuttua varhaisessa vaiheessa. Näitä tilanteita varten työpaikalla pitää olla päihdeohjelma, jonka mukaan toimitaan ongelmatilanteissa. Jos päihdeohjelmaa ei ole, Työterveyslaitoksella on malli sen tekemiseen: Päihdeohjelmaopas - malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla.

Esihenkilön tehtävänä on

  • kohdata työntekijä, jonka epäilee olevan töissä päihteiden vaikutuksen alaisena
  • käydä hänen kanssaan tavoitteellinen puheeksi ottokeskustelu
  • kirjoittaa keskustelusta muistio.

Voiko apulaisosastonhoitajan muuttaa kliiniseksi asiantuntijaksi?

Kliinisen asiantuntijan tehtäväkenttä ja koulutusvaatimukset ovat aivan erilaiset kuin apulaisosastonhoitajan tehtävässä. Siksi niitä on vaikea pitää verrannollisina. Sekä apulaisosastonhoitajille että kliinisille asiantuntijoille on tarvetta ja omat tehtävänsä.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat ylempiä kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmia. Ne antavat edellytykset toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä eri hoitotyön alueilla kliinistä erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä. Niitä voi olla edistävän ja ennaltaehkäisevän toiminnan palveluissa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Yliopisto- ja keskussairaaloissa hoitotyön kliinisen asiantuntijan (CNS = clinical nurse specialist) nimikkeellä maisteritutkinnon suorittaneet hoitajat toimivat vaativissa työyksikköä laajemmissa kehittämistehtävissä.

Voiko esihenkilötyötä tehdä osittaisella työajalla?

Lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimusten näkökulmasta siihen ei ole estettä. Esihenkilöllä on oikeus osa-aikatyöhön, esimerkiksi osa-aikaeläkkeeseen siinä missä muillakin.

Työyhteisössä kuitenkin kaivataan esihenkilön läsnäoloa. Esihenkilön poissa ollessa paikalla pitää olla henkilö, jolle on delegoitu riittävät valtuudet, jotta työt ja tarvittavat päätökset saadaan tehtyä.

Kuinka pitkä sijaisuuden pitää olla, että saa osastonhoitajan palkan?

Tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan silloin, kun työntekijän tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti vähintään kahden viikon ajaksi eikä palkka vastaa sijaistettavan tehtävän palkkausta.

Palkka pitää tarkistaa samalla, kun osastonhoitajan sijaisuudesta tehdään työsopimus.

Kuvituskuva

Työsuhdeneuvonta

Tunnemme alan työehtosopimusten sisällön ja tiedämme, miten sitä tulkitaan ja sovelletaan työsuhteessa. Tätä asiantuntemusta ei ole millään muulla taholla!