Työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin se irtisanoo tai purkaa työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä tai purkaa työsuhteen koeajalla. Työntekijällä on oikeus saada tiedot työsopimuksen päättämisen syistä ja esittää oma näkemyksensä asiassa.

Irtisanomistilanteessa on oltava tarkkana, ettei allekirjoita asiakirjaa, jolla itse irtisanoutuu tai hyväksyy sopimuksen työsuhteen päättämisestä. Asiakirjaan tai sopimukseen pitää aina tutustua huolella ennen allekirjoitusta ja siihen perehtymiseen voi pyytää lisäaikaa. Tällaisessa tilanteessa kannattaa myös olla yhteydessä Tehyyn ennen kuin allekirjoittaa mitään.

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi työnantajan aikoessa

  • irtisanoa työsopimuksen työntekijän henkilöön liittyviin syihin vedoten
  • purkaa työsopimus koeaikana
  • purkaa työsopimus heti erittäin painavasta syystä.

Kuulemistilaisuudesta on hyvä kirjata muistio, jonka jokainen läsnäolija saa luettavakseen.

Tukihenkilö kuulemistilaisuuksissa

Työntekijällä on aina oikeus ottaa tukihenkilö tai avustaja kuulemistilaisuuteen, yksin ei kannata mennä. Kuulemistilaisuudessa usein tunteet ovat pinnassa. Tukihenkilö on paitsi henkinen tuki, hän on myös varmistamassa, että asiat tulee ymmärrettyä ja sanottua oikein.

Työnantajan on ilmoitettava hyvissä ajoin työntekijälle kuulemistilaisuudesta, jotta hänellä on mahdollisuus hankkia itselleen avustaja. Avustajana voi olla esimerkiksi

  • luottamusmies
  • luottamusvaltuutettu
  • työsuojeluvaltuutettu
  • ammattiliiton asiantuntija
  • lakimies
  • työkaveri.

Työnantajan selvitysvelvollisuus taloudellisissa ja tuotannollisissa irtisanomisissa

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työntekijän taloudellisin tai tuotannollisin perustein, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot. Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai työntekijöille yhteisesti. Työnantajan selvitysvelvollisuus ei sisällä velvollisuutta käydä asiassa neuvotteluita.

Työnantajalla ei kuitenkaan ole erillistä selvitysvelvollisuutta, mikäli työnantaja on velvollinen noudattamaan yhteistoimintalakia ja käymään muutosneuvottelut harkitessaan yhden tai useamman työntekijän irtisanomista taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. 

Yt- ja muutosneuvottelut

Yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut pohjautuvat yhteistoimintalakiin. Kunnissa ja hyvinvointialueilla puhutaan yt-neuvotteluista, ja yksityissektorilla muutosneuvotteluista.

Hoitaja

Työsuhdeneuvonta

Sinulla on jäsenenämme oikeus luottamusmiehen apuun ja tukeen työsuhdettasi koskevissa asioissa. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä työsuhdeneuvontaamme.