Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella lähihoitajalla ja perustason ensihoitajalla on laajat perusvalmiudet sosiaali- ja terveysalan eri tehtäviin. Henkilöllä on myös erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osaamisalalla.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Se muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 op) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 op).

Tutkinnon suorittanut osaa

  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä.
  • antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti.
  • huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Lähihoitajaopiskelija voi valita seuraavista osaamisaloista

  • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
  • jalkojenhoito
  • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • sairaanhoito ja huolenpito
  • suunhoito
  • vammaistyö.

Perustason ensihoitajalla on perustason ensihoidon osaamisala.

Lähihoitajat voivat suorittaa yhden tai useamman osaamisalan myös valmistumisensa jälkeen.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilla 

Lähihoitaja osaamisalansa ulkopuolisissa töissä

Työnantajan pitää lähihoitajia rekrytoitaessa määrittää, edellyttääkö tehtävässä toimiminen tietyn osaamisalan suorittamista. Silloin on syytä ottaa huomioon lait ja asetukset sekä mahdolliset valtakunnalliset suositukset.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintonimike on lähihoitaja riippumatta siitä, minkä osaamisalan henkilö on suorittanut. Lähihoitaja on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon nimikesuojattu ammattinimike ja siitä tulee sosiaalihuollon nimikesuojattu ammattinimike.

Perustason ensihoitaja -tutkintonimike on käytössä vain henkilöillä, jotka suorittavat tutkinnon ensihoidon perustason tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös heidät rekisteröidään Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin lähihoitajina, kun he hakevat nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta.