Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Ennen irtisanomista työnantajan pitää selvittää, voidaanko työntekijä sijoittaa muihin tehtäviin. 

Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Työn pitää vähentyä samanaikaisesti sekä olennaisesti että pysyvästi, mikä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Työn olennaisella vähenemisellä tarkoitetaan työntekijän ensisijaisten ja pääasiallisten tehtävien oleellista vähentymistä niin, että työntekijän aikaisempi tehtävänkuva erillisenä kokonaisuutena lakkaa. Sinänsä pienetkin muutokset voivat johtaa siihen, että työtehtävä muuttuu olennaisesti.

Työn pysyvällä vähenemisellä tarkoitetaan sitä, että työ vähenee muuten kuin tilapäisesti eikä työtä ole odotettavissa ainakaan lähitulevaisuudessa. Jos työ vähenee vain tilapäisesti, on työnantajan käytettävä lomautusta irtisanomisen sijaan. Työn katsotaan vähenevän tilapäisesti ainakin silloin, jos sen oletettu kesto on korkeintaan 90 päivää.

Jos tilanne irtisanomisaikana muuttuu niin, ettei irtisanomisperustetta enää ole olemassa, on irtisanominen peruttava.

Perustetta irtisanomiseen ei ole

Työn ei katsota vähentyneen olennaisesti ja pysyvästi ainakaan silloin, kun 

  • työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, vaikka yrityksen toimintaedellytykset eivät ole vastaavana aikana muuttuneet.
  • töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Työnantaja ei saa palkata uutta työntekijää tai siirtää toista, jo työsuhteessa olevaa työntekijää tekemään irtisanottavan työntekijän tehtäviä tai samankaltaisia tehtäviä. Kiellettyä on myös määräaikaisen työntekijän vakinaistaminen samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottava on hoitanut.

Sijoittaminen uusiin tehtäviin

Ennen irtisanomista työnantajan pitää selvittää, voidaanko työntekijä sijoittaa muihin tehtäviin. Ensisijaisesti työntekijälle täytyy tarjota hänen työsopimuksensa mukaista työtä. Jos tällaista työtä ei ole, on työnantajan tarjottava muuta työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä.

Työntekijällä on velvollisuus ottaa vastaan ainoastaan työsopimuksen mukaista työtä.

Jos työntekijä kieltäytyy ilman hyväksyttävää syytä tarjotusta työstä, ei työnantajalla ole velvollisuutta tarjota työtä toista kertaa. Työstä kieltäytyminen ilman perusteltua syytä voi johtaa myös siihen, ettei työntekijälle myönnetä työttömyysturvaetuutta.

Konserniyhtiössä työnantajalla voi tietyin edellytyksin olla velvollisuus tarjota työtä myös toisista samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä.

Kouluttaminen uusiin tehtäviin

Irtisanominen ei ole sallittua, jos työntekijä olisi koulutettavissa uusiin tehtäviin. Kouluttautumisen pitää olla tarkoituksenmukaista ja kohtuullista sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

Lisäksi edellytetään, että työnantajalla on tarjolla sellaista työtä, johon työntekijä voidaan koulutuksen päätyttyä sijoittaa.

Irtisanomisjärjestys

Irtisanomisjärjestys on lähtökohtaisesti työnantajan päätettävissä, kunhan valintaa ei tehdä epäasiallisin tai syrjivin perustein. Valinta voi olla syrjivä, jos se tehdään esimerkiksi työntekijän terveydentilan tai raskauden perusteella.

Työnantaja voi kuitenkin valita irtisanottavat työntekijät vain sellaisten työntekijöiden joukosta, joiden työtehtävät ovat vähentyneet.  

Jos kaikkien työntekijöiden tehtävät organisoidaan täysin uudelleen, voi työnantaja kohdistaa irtisanomiset kehen tahansa työntekijään.

Työehtosopimuksissa ja työnantajan omissa ohjeissa voi olla määräyksiä irtisanomisjärjestyksestä.

Tyonantajan takaisinottovelvollisuus

Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanomalleen työntekijälle, jos hän tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Takaisinottovelvollisuuden piirissä ovat vain ne työntekijät, jotka ovat TE-keskuksessa työnhakijoina silloin, kun työnantajalle ilmaantuu työvoiman tarvetta.

Takaisinottovelvollisuus päättyy, kun työsuhteen päättymisestä on kulunut neljä kuukautta. Jos työsuhde on ennen päättymistään kestänyt vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvollisuus kestää kuusi kuukautta työsuhteen päättymisestä. 

Takaisinottovelvollisuuden piirissä ovat ainoastaan ne työntekijät, joiden työsuhde on päättynyt irtisanomiseen tuotannollis-taloudellisella perusteella. Takaisinottovelvollisuutta ei siis ole, jos työsuhde on päättynyt jostakin muusta syystä.

Hoitaja

Työsuhdeneuvonta

Neuvomme jäseniämme työsuhdetta koskevissa kysymyksissä. Lähin apu on työpaikan luottamusmies. Jos häntä ei ole, Tehyn työsuhdeneuvonta on apunasi.