Työnantajan täytyy huolehtia siitä, että työyksiköissä on kaikkina aikoina riittävästi lääkehoitoon koulutettua, osaavaa henkilökuntaa. Työntekijän on osallistuttava työnantajan järjestämään täydennys- ja muuhun lisäkoulutukseen.

Työnantaja vastaa potilas- ja asiakasturvallisuudesta kaikissa olosuhteissa. Työnantajalla on velvollisuus varmistua, että työntekijöillä on riittävä ajantasainen osaaminen työtehtävien hoitamiseen. Myös ammattihenkilöllä on vastuu potilas- ja asiakasturvallisuudesta ja omasta osaamisestaan. Hän vastaa siitä mitä tekee ja jättää tekemättä. 

Valviran mukaan lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon toimintaa riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä sitä toteutetaan. Sitä toteuttavat ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen saaneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt (esim. sairaanhoitajat ja lähihoitajat). 

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa Turvallinen lääkehoito -oppaan käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon kaikissa toimintayksiköissä, joissa lääkehoitoa toteutetaan.

Lääkehoidon on työyksiköissä perustuttava lääkehoitosuunnitelmaan, jossa kuvataan lääkehoidon

  • osaamisvaatimukset
  • osaamisen varmistaminen
  • osaamisen ylläpito. 

Lääkehoidon osaamista voidaan ylläpitää täydennyskoulutuksella, ja se voidaan varmistaa tenteillä ja näytöillä. Täydennyskoulutuksessa ja osaamisen varmistamisessa voidaan hyödyntää valmiita verkkokoulutuksia, joihin organisaatiot tekevät omat ohjeensa. Ne määrittävät esimerkiksi sen, kuinka monta kertaa tentin voi uusia.