Kuvateksti
Kuva: iStock

Työnantaja ei saa toteuttaa työpaikalla kameravalvontaa ilman asiallista syytä ja tarvetta.

Milloin kameravalvonta on sallittua?

Työnantaja saa toteuttaa käytössään olevissa tiloissa kameravalvontaa, jos tarkoituksena on

 • työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
 • omaisuuden suojaaminen
 • tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvonta
 • turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisy tai selvittäminen.

Milloin kameravalvonta ei ole sallittua?

 • Työnantaja ei saa käyttää kameravalvontaa tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. 
 • Kameravalvontaa ei saa käyttää käymälässä, pukeutumistilassa, muissa henkilöstö- ja sosiaalitiloissa tai työntekijän henkilökohtaisessa työhuoneessa.
 • Kameravalvontaa ei saa kohdentaa tiettyyn työpisteeseen, jossa työntekijöitä työskentelee, ellei tarkkailu ole välttämätöntä jostain seuraavasta syystä
  • työntekijän työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhkan tai hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen ilmeisen haitan tai vaaran ehkäisemiseksi.
  • omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi, jos työntekijän tehtävän olennaisena osana on käsitellä arvoltaan tai laadultaan merkittävää omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä.
  • työntekijän etujen ja oikeuksien varmistamiseksi ja kameravalvonta perustuu tarkkailun kohteeksi tulevan työntekijän pyyntöön.

Henkilötietojen käsittely ja avoimuus kameravalvontaa toteutettaessa

Kameran tallentama kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä. Kameravalvonnan toteuttaja (työnantaja) on rekisterinpitäjä, vaikka tallenteet säilytettäisiin esimerkiksi vain tunnin ajan. 

Työnantajan on rekisterinpitäjänä kameravalvontaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan pidettävä huolta siitä, että ennen kameravalvonnan käyttöönottamista selvitetään työntekijöiden yksityisyyteen vähemmän puuttuvien muiden keinojen käyttömahdollisuudet. Työntekijän yksityisyyteen ei puututa enempää kuin on välttämätöntä toimenpiteiden tarkoituksen saavuttamiseksi.

Kameravalvonnasta syntyviä tallenteita saa käyttää vain niihin etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin, joita varten tarkkailua on suoritettu. Tallenteet on hävitettävä heti, kun ne eivät enää ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä.

Työntekijöille tulee tiedottaa yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn jälkeen kameravalvonnan alkamisesta, toteuttamisesta ja siitä, miten ja missä tilanteissa mahdollisia tallenteita käytetään sekä mahdollisten työpisteisiin sijoitettujen kameroiden sijainnista. Kameravalvonnasta ja sen toteuttamistavasta tulee myös ilmoittaa näkyvällä tavalla niissä tiloissa, joihin kamerat on sijoitettu.

Jos kameravalvontajärjestelmä ei tallenna kuvaa tai ääntä, eikä henkilötietoja muutenkaan kerätä järjestelmän avulla, tietosuojalainsäädäntöä ei sovelleta asiaan.

Hoitaja

Osallistu koulutuksiin ja tapahtumiin

Osallistu Tehyn järjestämään koulutukseen ja seminaareihin. Ne ylläpitävät ja kehittävät ammatissa vaadittavaa osaamista sekä jakavat uusinta tietoa.