Työnantajan velvollisuutena on tarkistaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus toimia ammattihenkilön tehtävissä ja että hänellä on ammatinharjoittamisoikeus. Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) myöntää hakemuksen perusteella koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia sekä Suomessa että ulkomailla.

EU/ETA-valtioissa ja EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutetuille on erilaiset tutkintojen tunnustamismenettelyt. EU/ETA-valtioista tulevien tutkintojen tunnustamista määrittelee EU:n ammattipätevyysdirektiivi. EU:n tasolla on harmonisoitu esimerkiksi sairaanhoitajan ja kätilön koulutukset.

Kaikkia koulutusaloja ei ole EU-tasolla harmonisoitu. Tämän vuoksi Valvira ei voi automaattisesti myöntää tällaisen toisessa EU/ETA-maassa hankitun ammattipätevyyden haltijalle ammatinharjoittamisoikeutta Suomessa. EU/ETA-maiden ulkopuolella suoritetun koulutuksen osalta Valvira selvittää, johtaako koulutus samaan ammattiin kuin suomalainen koulutus.

Valvira voi vaatia tutkinnon tunnustamisen hakijalta joko

  • kelpoisuuskokeen suorittamista tai
  • sopeutumisaikaa.

Lue lisää tutkintojen tunnustamisesta Valviran sivuilta

Maski

Kelpoisuuskokeen tarkoitus

on arvioida hakijan ammatillista osaamista ja kykyä harjoittaa kyseistä ammattia Suomessa. Sopeutumisaikana hakija harjoittaa ammattia toisen ammattihenkilön ohjauksessa ja valvonnassa. Siihen voi myös sisältyä täydennyskoulutusta. Hakijan on itse järjestettävä sopeutumisajaksi työpaikka. 

Sopeutumisajan työpaikan ja täydennyskoulutuspaikan löytäminen sekä pätevöitymiskoulutuksen rahoitus voivat osoittautua ylitsepääsemättömiksi haasteiksi. Ulkomaisia tutkintoja joudutaan sote-alalla yleensä täydentämään mm. lääkehoidossa, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä ja palvelujärjestelmän tuntemisessa sekä kliinisessä hoitotyössä. Lisäksi on hallittava suomen tai ruotsin kieli.

Sote-alan kansainvälisen rekrytoinnin suurin este on se, että tutkintojen tunnustamisen pysyvä pätevöitymispolku puuttuu. Sote-henkilöstön maahanmuuton edistäminen ei voi perustua erilaisiin hankkeisiin vaan on saatava pysyvä ratkaisu, jolla tutkintojen tunnustaminen sujuvoituu ja nopeutuu.