Kuvateksti
Kuva: iStock

Työpaikkakiusaaminen on työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työpaikkakiusaamista voi olla henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Kiusaaminen näyttäytyy sanoin, teoin tai asentein ja se on järjestelmällistä ja jatkuvaa, toista alistavaa toimintaa.

Toimivakaan työyhteisö ei välttämättä ole ristiriidaton ja jokaisessa työpaikassa syntyy ajoittain ihmisten välisiä kiistoja. Työpaikkakiusaaminen voi joskus olla vaikea erottaa työelämään kuuluvasta normaalista ristiriitatilanteesta. Jos ristiriitoja ei selvitetä, ne voivat johtaa toisen kiusaamiseen.

Työpaikkakiusaaminen lisää stressiä, heikentää työhyvinvointia ja pahimmillaan voi johtaa kiusatun sairastumiseen.

Työpaikkakiusaamista voi olla

 • henkilön mustamaalaaminen
 • ammatillisen osaamisen vähättely
 • työyhteisön ulkopuolelle jättäminen
 • uhkailu
 • fyysinen väkivalta
 • seksuaalinen häirintä
 • esimiesaseman väärinkäyttö.

Kaikki ristiriidat eivät ole työpaikkakiusaamista

Kaikki työpaikan ristiriitatilanteet eivät ole lain tarkoittamaa terveydelle vaaraa aiheuttavaa työpaikkakiusaamista. Joskus kiusaamiseksi voidaan kokea työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvat päätökset, jos ne herättävät ahdistusta ja kielteisiä tunteita työntekijällä.

Työnantajalla on oikeus suunnitella ja jakaa käytettävissä olevat resurssit sekä johtaa ja valvoa työntekoa. Hän voi määrätä tehtävien laadusta, laajuudesta, työtavoista ja menettelytavoista työpaikalla. Työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevat asialliset ja perustellut päätökset eivät ole työpaikkakiusaamista.

Työpaikkakiusaamista ei ole

 • työhön liittyvistä päätöksistä tai tulkinnoista syntyneet ristiriidat
 • tehtäviin tai työhön liittyvien ongelmatilanteiden käsittely työntekijöiden kesken
 • esimiehen puuttuminen perustellusti työsuoritukseen tai ryhtyminen perusteltuun kurinpidolliseen toimenpiteeseen, esim. varoitus.
 • henkilön ohjaaminen työkykyä koskevaan tutkimukseen, jos työnteossa on ilmennyt vaikeuksia ja niistä on käyty asianomaisen ja esimiehen välinen keskustelu.

Epäasiallisesta kohtelusta on säädetty muun muassa työsopimus- ja työturvallisuuslaissa.

Lisätietoa

Työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäiseminen

Ristiriidat työyhteisössä lisäävät työpaikkakiusaamista. Työpaikalla pitää kehittää hyvää työilmapiiriä ja turvallista työyhteisöä ristiriitojen ennaltaehkäisemiseksi.

Hyvän työyhteisön toimintaperiaatteita ovat tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu, hyvä tiedonkulku ja perehdytys, mielekkäät työtehtävät ja positiivinen kannustus. Ennaltaehkäisevistä toimintaa ovat

säännölliset kehityskeskustelut esimiehen kanssa
suunnitelmallisen perehdytysohjelman laatiminen ja toteuttaminen
työpaikalla noudatettavista pelisäännöistä, työnjaosta ja työskentelytavoista sopiminen
työstä ja sen tavoitteista puhuminen säännöllisesti
säännölliset työpaikkakokoukset.