Työnantajalla on velvollisuus kirjata jokaisen työntekijän tekemät tunnit ja niistä maksetut korvaukset. Työaikakirjanpidolla on ratkaiseva merkitys, jos työnantaja ja työntekijä ovat erimielisiä tehdyistä työajoista ja niiden perusteella maksetuista palkoista.

Työaikakirjanpito sisältää käytännössä ainakin

  • työvuoroluettelot
  • toteutuneet työajat
  • tiedot maksetuista korvauksista.

Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito työsuhteen kestäessä kuluvan vuoden lisäksi kaksi seuraavaa vuotta. Työsuhteen päätyttyä säilyttämisvelvollisuus on kaksi vuotta työsuhteen päättymispäivästä.

Työaikakirjanpito pitää näyttää

Työaikakirjanpito on vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle ja luottamusmiehelle. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, työaikakirjanpito on esitettävä työsuojeluvaltuutetulle.

Lisäksi työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on pyynnöstä oikeus saada kirjallinen selvitys työvuoroluetteloiden ja työaikakirjanpidon työntekijää koskevista merkinnöstä.

Jos työnantaja ei toimita työntekijälle pyynnöstä työaikakirjanpitoa, aluehallintovirasto voi velvoittaa työnantajan toimittamaan asiakirjat. Työvuoroluetteloiden, palkkakuittien ja toteutuneiden työvuorojen avulla työntekijä voi jälkikäteen selvittää, että palkat on maksettu oikein.

Case: palkkaepäselvyydet

Fysioterapeutin palkoissa oli epäselvyyksiä. Lomarahaa oli maksamatta 6 päivältä, yötyölisiä maksettu liian vähän, ylityö- ja lisätyökorvaukset maksamatta, lomapalkoissakin epäselvyyttä.

#Tehyauttaa

Työnantaja joutui maksamaan fysioterapeutille 3500 euroa palkkasaatavia viivästyskorkoineen.