Valvonnan tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen turvallisuutta ja laatua. Varhaiskasvatusalaa valvovat viranomaiset. Lisäksi alalla on käytössä omavalvonta.

Varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat

  • kunnan tai kuntayhtymän järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
  • yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä varhaiskasvatuslain 50 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija.

Kunta

Kunta vastaa alueensa asukkaiden perusoikeuksien toteutumisesta ja mm. valvoo varhaiskasvatuspalveluiden saatavuutta ja niiden tuottamista.

Yksityisen sektorin valvonta on ensisijaisesti kunnalla. Jos se havaitsee alueensa yksityisessä palvelutuotannossa ongelmia, sen on aloitettava välittömästi valvontatoimet.

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirastot valvovat sekä kunnallisten että yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaa eli varhaiskasvatuksen laatua ja toteutumista. Valvonnalla varmistetaan varhaiskasvatuksen lainmukaisuus, laatu ja oikeusturvan toteutuminen. Valvonta on toimintaa, jolla selvitetään, onko käsiteltävässä asiassa toimittu lainvastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla.

Tarkastuksen seurauksena aluehallintovirastot voivat määrätä toiminnanharjoittajille seuraamuksia. Varhaiskasvatuksen järjestäjille annetaan tarvittaessa ensisijaisesti ohjausta ja neuvontaa. Lievimmillään seuraamus voi olla hallinnollista ohjausta, jota ovat huomion kiinnittäminen ja huomautuksen antaminen. Sen jälkeen toimenpiteitä ovat määräyksen antaminen, uhkasakon asettaminen, toiminnan keskeyttäminen ja viimeisenä toimenpiteenä käyttökielto.

Valvira

Valvira valvoo varhaiskasvatusta valtakunnallisesti ja erityisesti

  • kun kyseessä ovat periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat sekä
  • kun asia koskee usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata.

Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Valvontaviranomaiset edistävät varhaiskasvatuksen turvallisuutta ja laatua ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa. Aluehallintovirasto, Valvira tai kunta voivat myös tehdä varhaiskasvatusrikkomuksesta ilmoituksen poliisille.

Nainen kädet puuskassa

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksessa

Työ- tai virkasuhteisen henkilön on ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.

Opas varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Tehy ja Suomen lastenhoitoalan ammattilaiset Slal kokosivat oppaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Opas sisältää paljon tärkeää tietoa työelämän tueksi – tutustu!