Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Työsopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva eli puhutaan vakituisesta työsuhteesta, jos työnantajalla ei ole perusteltua syytä määräaikaisuudelle.

Perusteita määräaikaiselle työsopimukselle voivat olla

  • sijaisuus
  • harjoittelu
  • työn luonne
  • ​​kausiluontoisuus.

Määräaikaisten sopimusten ketjutus

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Pysyvä työvoiman tarve tarkoittaa sitä, että sopimusta tehtäessä näyttää todennäköiseltä, että työn tarve jatkuu määräaikaisen sopimuksen päätyttyäkin. Pitkät sijaisuusketjut osoittavat usein pysyvää työvoimatarvetta, etenkin jos työntekijä sijaistaa ketjun aikana useampaa kuin yhtä työntekijää.

Pysyvän työvoiman tarpeen osoittaminen ei aina edellytä pitkää sopimusketjua. Joskus jo ensimmäistä sopimusta tehtäessä voidaan arvioida, että työnantajan sijaistarve on luonteeltaan pysyvää eikä tilapäistä. Silloin määräaikainen työsopimus katsotaan vakituiseksi. Jos työsuhde päättyy, vaikka työntekijä olisi halunnut jatkaa töitä, työntekijälle syntyy oikeus korvaukseen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Jos työtä ei enää ole tarjottu siksi, että työntekijä on jäänyt perhevapaalle, on kyse tasa-arvolaissa kielletystä syrjinnästä. Raskauden tai perhevapaan käytön perusteella syrjityksi tulleella on oikeus saada tasa-arvolain mukaista hyvitystä työnantajalta.

Case: työsopimusten ketjuttaminen ja syrjintä

Työnantaja oli laittomasti ketjuttanut työsopimuksia ja syrjinyt sairaanhoitajaa. Työnantaja ei ollut uusinut hoitajan työsopimusta, kun tämä jäi äitiyslomalle.

#Tehyauttaa
Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenelle korvauksia yhteensä 25 000 euroa ja lisäksi oikeudenkäyntikulut.

Määräaikainen työsopimus ja työtön työnhakija

Työnantajalla on oikeus tehdä määräaikainen työsopimus ilman perustellun syyn vaatimusta niiden työntekijöiden kanssa, joiden työ- ja elinkeinotoimisto on ilmoittanut olleen edellisen 12 kuukauden ajan työttömiä työnhakijoita. Määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi.

Sopimus voidaan uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen alkamisesta enintään kahdesti. Sopimusten yhteenlaskettu kokonaiskesto ei kuitenkaan saa ylittää yhtä vuotta.

Määräaikaisen työsopimuksen sitovuus

Määräaikainen työsopimus sitoo työsuhteen osapuolia sopimuksen voimassaoloajan. Sopimusta ei voi irtisanoa, jos työsopimuksessa ole sovittu irtisanomismahdollisuudesta. Irtisanomisehto on tarpeellinen erityisesti pitkäkestoisissa määräaikaisissa työsopimuksissa, koska elämäntilanne voi muuttua pitkän sopimuskauden aikana.

Jos työntekijä päättää määräaikaisen työsopimuksensa ennenaikaisesti ilman irtisanomisehtoa, hän voi joutua maksamaan vahingonkorvausta.

Terveyspalvelualan sekä Hammaslääkäreiden työnantajayhdistyksen ja Tehyn välisen sopimuksen mukaan yli kahdeksan kuukautta kestävä määräaikainen sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa irtisanomisaikaa noudattaen, ellei muuta ole sovittu.

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen

Määräaikaisen työsuhteen päätyttyä työsuhteen jatkumisesta on solmittava uusi työsopimus. Työsuhteen ehdot voivat muuttua uuden työsopimuksen myötä.

Hoitaja