Työpaikalla ensin työntekijä ja esimies neuvottelevat keskenään. Jos asia ei ratkea tai siinä ei päästä yksimielisyyteen, työntekijä pyytää luottamusmiehen avuksi. Luottamusmies käy välittömän neuvonpidon esimiehen kanssa.

Jos asia ei vieläkään ratkea tai esimiehellä ei ole siihen toimivaltaa, viedään yksityispuolella asia neuvoteltavaksi luottamusmiehen ja työnantajan edustajan väliseksi.

Kunta-alalla ammattiosaston hallitus pyytää paikallisneuvotteluita. Silloin osapuolina ovat ammattiosaston nimeämät neuvottelijat ja työnantajan neuvottelijat.

Jos paikallisesti neuvotellen ei päästä yksimielisyyteen, asia

  • voidaan jättää ennalleen
  • voidaan viedä keskusneuvotteluihin, esimerkiksi työehtosopimuksen soveltamisesta syntynyt erimielisyys
  • siirtyy heti oikeuskäsittelyarviointiin, esimerkiksi laiton irtisanominen.

Yksityisellä puolella Sote ry:n neuvottelijat käyvät työnantajaliiton edustajien kanssa keskustason neuvottelut. Kunta-alalla keskusneuvottelut käydään Tehyn neuvottelijoiden ja kunnallisen työmarkkinajärjestön neuvottelijoiden kesken.

Jos yksimielisyyttä ei saavuteta keskusneuvotteluissakaan, kun kyse on työehtosopimuksen sisällöstä, asia voidaan viedä työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Kun kyse on esimerkiksi laittomasta irtisanomisesta, palkkasaatavista tai työsuhteiden ketjuttamisesta, työntekijä voi haastaa työnantajan käräjäoikeuteen riita-asian ratkaisemiseksi.

Oikeusapu

Tehyn jäsenellä on mahdollisuus saada Tehyltä oikeusapua riita- ja rikosasioissa, jotka liittyvät ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen jäsenten omaan työ- tai virkasuhteeseen, ammatinharjoittamiseen, opiskeluun tai työharjoitteluun Suomessa. Oikeusapu kattaa asian hoitamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, ilman omavastuuosuutta. Oikeusapu on merkittävä jäsenetu: jos oikeusapua myönnetään, ei Tehyn jäsenelle tule taloudellisia kuluja tai riskiä.

Hoitaja

Katso video siitä, miten erimielisyydet työpaikalla ratkaistaan: