Vuorotteluvapaan pitäminen ei ole työntekijän ehdoton oikeus, vaan siihen tarvitaan aina työnantajan kanssa tehty sopimus. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa vuorotteluvapaan ajalta työntekijälle palkkaa.

Vuorotteluvapaan edellytyksinä on, että työntekijä

  • on ollut työelämässä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta.
  • on ollut saman työnantajan kokoaikaisessa palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso.
  • on ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 6 kuukautta ennen vapaan alkamista.

Jos työnantaja myöntää vuorotteluvapaan, siitä tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksessa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen vuorotteluvapaan ajaksi. Vuorottelusopimus on toimitettava myös työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi sinne on toimitettava työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi.

Vuorotteluvapaalle jääville on yläikäraja. Vapaalle ei voi jäädä enää sen kalenterikuukauden jälkeen, kun työntekijän eläkeikään on aikaa kolme vuotta. 

Yksityiskohtaista neuvontaa mm. vuorotteluvapaan edellytysten täyttymisestä, vuorottelukorvauksesta ja muista yksityiskohdista saat Terveydenhuoltoalan työttömyyskassasta.

Vuorotteluvapaa on pidettävä yhdenjaksoisena ja sen kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää.

Palkka ja loman kertyminen vuorotteluvapaan ajalta

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa vuorotteluvapaan ajalta työntekijälle palkkaa. Vuorotteluvapaan ajalta työntekijällä on mahdollisuus saada työttömyyskassasta vuorottelukorvausta.

Vuorotteluvapaan ajalta työntekijälle ei myöskään kerry vuosilomaa.

Hyvinvointialueilla ja kunta-alalla vuorotteluvapaan ajalta vuosilomaa voi kertyä enintään yhdeltä kuukaudelta, jos työntekijä on ollut lomanmääräytymisvuoden aikana töissä vähintään 22 työpäivää.

Vuorotteluvapaan keskeyttäminen ja pidentäminen

Työnantajan ei ole pakko ottaa työntekijää töihin ennen vuorottelusopimuksessa sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä.

Vuorottelijan oikeus palata aikaisempaan työhönsä

Vuorottelijalla on oikeus vuorotteluvapaan päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on vuorottelijalle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä.

Hoitaja

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Vuorotteluvapaa on yksi tällainen tilanne. Muista ilmoittaa meille aina, kun olet poissa työelämästä.