Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus raskausvapaaseen, jos perhevapaisiin sovelletaan uutta 1.8.2022 voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä. 

Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Tällöin työntekijällä on raskausvapaan sijasta oikeus äitiysvapaaseen.

Raskausvapaan pituus on 40 arkipäivää. Raskausvapaan ajalta maksetaan Kelasta raskausrahaa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Työntekijän raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia raskausvapaan myöhentämisestä siten, että se alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. 

Raskausvapaan palkka

Työntekijällä on oikeus palkkaan raskausvapaan ajalta, jos palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksessa tai muuten. Työehtosopimuksissa on usein sovittu, että työntekijällä on oikeus palkkaan koko raskausvapaan ajalta tietyin edellytyksin.

Työehtosopimusten mukaan raskausvapaan palkallisuuden edellytyksenä on yleensä, että työsuhde on kestänyt ennen raskausvapaan alkua vähintään kaksi tai kolme kuukautta. Lisäksi saatetaan edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista raskauden kestosta ja lasketusta ajasta. Palkallisuuden edellytyksenä voi olla myös se, että työntekijällä on oikeus raskausrahaan, joka maksetaan palkallisen jakson ajalta työnantajalle. 

Jos työntekijä keskeyttää hoitovapaan uuden raskauden vuoksi, hänellä on oikeus saada raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta palkka työehtosopimuksen mukaisesti. Osittaisen hoitovapaan keskeyttävällä on oikeus saada palkka osittaista hoitovapaata edeltävän työaikaprosentin mukaan.

Jos työntekijä saa työnantajalta raskausvapaalta palkkaa, Kela maksaa raskausrahan työnantajalle. Työsuhteen päättyessä päättyy myös työntekijän oikeus raskausvapaan palkkaetuihin.