Iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta säädetään vanhuspalvelulaissa. Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen sosiaalihuollon laitoshoito lakkautetaan 1.1.2028 alkaen.

Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan henkilöstön ja hoidettavien asiakkaiden välistä laskennallista suhdelukua. Vanhuspalvelulaissa henkilöstömitoitus on 0,7.

Siirtymäaika 1.12.2023 saakka

Siirtymäaikana mitoitusluku 0,7 voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin alittaa. Edellytyksenä on, että toimintayksikössä annettavan hoidon ja huolenpidon taso vastaa siellä palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelutarvetta sekä turvaa heille laadukkaat palvelut.

Siirtymäajalla henkilöstömitoituksen ehdoton minimi nousee asteittain.

  • 1.4.2023 alkaen vähimmäismitoitus on 0,65
  • 1.12.2023 alkaen vähimmäismitoitus on 0,70 työntekijää asiakasta kohti.

Toimintayksikön kokonaispalveluntarve ja asiakasrakenne voi edellyttää 0,7 mitoituksen ylittävää henkilöstömitoitusta. Jos suurella osalla yksikön asiakkaista on vaativia palvelutarpeita, yksiköissä mitoitustarve voi pysyvästi olla korkeampi kuin 0,7.

Työnantajan on huolehdittava, että toimintayksikössä on asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä jokaisessa työvuorossa.