Kuvateksti
Kuva: iStock

Laillistettuihin ammatteihin opiskeleva voi tilapäisesti toimia ammattihenkilön tehtävässä, esimerkiksi kesälomasijaisena, kun hän on suorittanut kaksi kolmasosaa (140 op) kyseiseen ammattiin johtavista opinnoistaan ja opintojen aloittamisesta on kulunut vähemmän kuin kymmenen vuotta.

Laillistettuja ammatteja ovat esimerkiksi sairaanhoitaja, bioanalyytikko, fysioterapeutti, röntgenhoitaja tai suuhygienisti.

Terveydenhoitajaksi, ensihoitajaksi tai kätilöksi opiskeleva voi tilapäisesti toimia

  • laillistetun ammattihenkilön tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa (180 op) kyseiseen ammattiin johtavista opinnoista.
  • sairaanhoitajan tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa sairaanhoitajan koulutukseen kuuluvista opinnoista.

Työnantajan täytyy arvioida, onko opiskelijalla suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Opiskelijalla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen (10) vuotta. Tässä on huomioitava, että määräaikaan ei vaikuta esimerkiksi se kuinka paljon opintoja jo suorittanut.

Sijaisena toimivalle opiskelijalle on nimettävä ohjaaja

Opiskelija työskentelee aina johdon ja valvonnan alaisena. Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikön on nimettävä opiskelijalle ohjaaja kirjallisesti.

Ohjaajan on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan kyseistä ammattia ja jolla on riittävä käytännön kokemus.

Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa. Hänen on puututtava heti epäkohtiin ja keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

Lisätietoa Valviran sivulla

Hoitoalalla aloittavan opas

Voiko sairaanhoitajaopiskelija toimia lähihoitajan sijaisena?

Sairaanhoitajan opintoja suorittanut voi olla lähihoitajan sijainen, jos työnantaja arvioi hänen osaavan riittävästi. Hän ei saa kuitenkaan käyttää lähihoitajan nimikettä.

Lähihoitaja on terveydenhuollon nimikesuojattu ammattihenkilö. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Arvion tekee työnantaja.

Työnantaja päättää, mitä henkilö voi lähihoitajan sijaisena tehdä ja pyytää opiskelijalta voimassa oleva opintorekisteriote. Jos opiskelijan opinto-oikeus on päättynyt, hän ei voi enää toimia opiskelijan ominaisuudessa.