Kuvateksti
Kuva: iStock

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät uudelle työnantajalle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Myös työsuhteiden oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-edut siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle.

Liikkeen luovutus on kyseessä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • työnantaja vaihtuu (esimerkiksi pelkkä osakekauppa ei muuta työnantajaa toiseksi, koska työnantajana on koko ajan osakeyhtiö)
  • osapuolten välillä on oikeudellinen yhteys (esimerkiksi sopimus)
  • toiminnallinen kokonaisuus luovutetaan (edellytys täyttyy, jos luovutuksen kohde voisi toimia myös itsenäisenä liiketoimintana ja lisäksi asiaan vaikuttaa, pysyykö kokonaisuus luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena).
  • Viranhaltijan asemasta liikkeen luovutuksessa on säädetty laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta.

Palveluntuottajan vaihtuminen

Liikkeen luovutuksesta voi monesti olla kyse myös silloin, kun sopimuskauden jälkeen kunta, kuntayhtymä tai hyvinvointialue kilpailuttaa palveluntuottajan uudelleen. Jos palvelu siirtyy uuden palveluntuottajan vastattavaksi, jatkavat työntekijät ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palveluksessa.

Vastaavasti kunta, kuntayhtymä tai hyvinvointialue voi ottaa aiemmin ulkoistetun toiminnan takaisin omaksi toiminnakseen. Tässäkin tapauksessa työntekijät lähtökohtaisesti siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä takaisin kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen palvelukseen. Seuraavassa kuvataan tyypillinen esimerkkitilanne.

  • Kunta A kilpailuttaa terveyskeskuspalvelunsa, joka kilpailutuksen jälkeen siirtyy kolmeksi vuodeksi yksityiselle terveyspalvelualan yritys B:lle. Kolmivuotiskauden lopulla toiminta kilpailutetaan uudelleen ja toiminta siirtyy vuodenvaihteessa kilpailutuksen nyt voittaneelle terveyspalvelualan yritys C:lle.
  • Muutaman vuoden kuluttua kunta A saattaa ottaa terveyskeskuspalvelun jälleen omaksi toiminnakseen. Tässä esimerkkitapauksessa toiminta pysyy käytännössä koko ajan samanlaisena (tilat ovat samat, asiakaskunta on sama, henkilökunta on pääosin sama). Työntekijät siirtyvät siis ensin vanhoina työntekijöinä yritys B:n palvelukseen, sitten yritys C:n palvelukseen ja lopulta takaisin kunta A:n palvelukseen.

Työsuhteiden siirtyminen liikkeen luovutuksessa

Liikkeen luovutuksessa työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-edut siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle.

Tämä koskee vain luovutushetkellä voimassa olevia työsuhteita riippumatta siitä, onko työnteko tai palkanmaksu keskeytyneenä esimerkiksi lomautuksen, perhevapaan tai työvapaan vuoksi. Ennen luovutushetkeä päättyneet työsuhteet eivät siirry.

Siirtyminen ns. vanhana työntekijänä tarkoittaa sitä, että

  • työnantaja vaihtuu saman työsuhteen puitteissa ja työntekijän työsuhde jatkuu samana ja keskeytymättömänä eli työsuhteen pituus katsotaan työsuhteen alusta alkaen. Se vaikuttaa esimerkiksi irtisanomisajan pituuteen, vuosilomaetuuksiin, palvelusvuosilisiin jne.
  • uusia työsopimuksia ei tarvitse tehdä.

Jos uudet työsopimukset selvyyden vuoksi tehdään, varmista, että kaikki merkittävät ehdot säilyvät samantasoisina kuin aikaisemmin (esimerkiksi lyhyempi työaika, parempi vuosiloma ja lisäeläke sekä työntekopaikkaa ja työtehtäviä koskevat ehdot).

Ennen uuden työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa aina olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen. Jos sitä ei ole, ota yhteyttä Tehyn aluetoimistoon tai edunvalvontaan. Näin varmistetaan, ettei uudella työsopimuksella vahingossakaan heikennetä alkuperäisiä työsuhteen ehtoja. Työnantajan pitää joka tapauksessa noudattaa niitä, jos uutta sopimusta ei allekirjoiteta.

Noudatettava työehtosopimus liikkeen luovutuksessa

Uuden työnantajan on noudatettava siirtyneisiin työntekijöihin entisen työnantajan soveltamaa työehtosopimusta sopimuskauden loppuun saakka.

Vasta tämän jälkeen uusi työnantaja voi alkaa noudattaa työsuhteissa itseään sitovaa työehtosopimusta.

Lisäeläke liikkeen luovutuksessa

Luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Lisäeläke luetaan työsuhde-etuudeksi.

Vapaaehtoinen lisäeläketurva on samassa asemassa kuin muutkin työsuhteen ehdot. Näin ollen uuden työnantajan pitää maksaa lisäeläkkeestä aiheutuvat kustannukset.

Jos liikkeen luovutuksen yhteydessä halutaan tehdä uudet työsopimukset, on todella tärkeää, etteivät työntekijät allekirjoita sellaisia uusia työsopimuksia, joissa lisäeläkkeestä ei ole sovittu.