Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun määräajan kuluttua ilman irtisanomista tai purkamista. Määräaikaisen työsopimuksen ennenaikainen päättäminen edellyttää, että työsopimuksessa on sovittu irtisanomismahdollisuudesta.

Määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä työsuhteen jatkumisesta on solmittava uusi työsopimus. Työsuhteen ehdot voivat muuttua uuden työsopimuksen myötä.

Jos työnantaja sallii työnteon jatkumisen määräaikaisuuden päätyttyä ilman, että uudesta määräaikaisuudesta sovitaan, työsuhde muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Määräaikaisen työsuhteen jatkaminen, kun työntekijä on raskaana

Raskaana olevan määräaikaisen työntekijän työsopimusta ei saa jättää uusimatta, jos työnantajalla on edelleen tarjolla samoja tai vastaavanlaisia töitä. Työnantajan on selvitettävä työvoiman tarve koko työpaikasta eikä vain yksikkö- tai osastokohtaisesti, vaikka työntekijä olisi työskennellyt koko ajan samassa paikassa.

Raskaana olevan määräaikaisen työntekijän työsopimuksen päättyminen luo syrjintäolettaman. Syrjintäolettaman kumoamiseksi työnantajan on osoitettava, että määräaikaisen työsopimuksen päättyminen on johtunut muusta hyväksyttävästä syystä kuin raskaudesta. Työnantajan on pyydettäessä ja viivytyksettä annettava kirjallinen selvitys työsuhteen päättymisen syistä.

Jos syrjintäolettama ei kumoudu ja tuomioistuin toteaa työnantajan syrjineen työntekijää raskauden perusteella, työnantaja joutuu maksamaan syrjitylle hyvitystä.

Määräaikainen työsuhde

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Työsopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva eli puhutaan vakituisesta työsuhteesta, jos työnantajalla ei ole perusteltua syytä määräaikaisuudelle.

Hoitaja kädet puuskassa