Työntekijällä on 1.8.2022 alkaen oikeus saada kalenterivuoden aikana enintään viisi työpäivää omaishoitovapaata henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai työntekijän kanssa samassa taloudessa asuvalle läheiselle.

Omaishoitovapaan saamisen edellytyksenä on, että omainen tai muu läheinen tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea, koska hänen toimintakykynsä on alentunut huomattavasti vakavan sairauden tai vakavan vamman vuoksi. 

Omaisella tarkoitetaan työntekijän lasta, vanhempaa, avio- ja avopuolisoa sekä työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa. Samassa taloudessa asuva läheinen voi olla esimerkiksi puolison lapsi.

Työntekijällä on oikeus omaishoitovapaaseen myös omaisen tai läheisen saattohoitoon osallistumisen vuoksi. 

Omaishoitovapaata voidaan pitää useammassa jaksossa kokonaisina työpäivinä. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös vapaan pitämisestä osapäivinä.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle omaishoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin mahdollista. Työntekijän on lisäksi työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys poissaolon perusteesta. Selvitys tarkoittaa käytännössä työntekijän vapaamuotoista selvitystä omaisen avun tai tuen tarpeesta.  Omaista koskevan lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle on mahdollista vain, jos omainen on antanut tämän nimenomaisen suostumuksensa.

Omaishoitovapaa on palkatonta, ellei sen palkallisuudesta ole sovittu erikseen esimerkiksi työehtosopimuksessa.